>

Indkøbsdatasamarbejdet er et uvurderligt værktøj i samarbejdet mellem SKI og de offentlige organisationer. Datasamarbejdet gør os klogere på mønstre og tendenser i indkøbene og giver os værdifuld viden, som vi bruger, når vi udvikler indkøbsaftaler.

Indkøbsdatasamarbejdet startede som et pilotprojekt i 2016 initieret af KL og blev i 2017 gjort permanent. Samarbejdet betyder, at SKI i 2020 indsamlede og bearbejdede samtlige fakturaer fra 93 af landets kommuner for at finde effektiviseringspotentialer og opnå yderligere viden om kommunernes indkøbsmønstre. I 2018 valgte landets professionshøjskoler at indgå i datasamarbejdet med indkøbsdata for årene 2016-2017.

På sigt er forventningen, at også data fra andre dele af den offentlige sektor vil indgå i datasamarbejdet.

Hvad bruger vi data til?

Den store mængde af fakturaer giver SKI adgang til unikke data, der giver særlig indsigt i indkøb på tværs – både inden og uden for SKI’s rammeaftaler.

Viden om data deles med de deltagende organisationer. Vi trækker både standardrapporter og individuelle analyser udarbejdet efter behov på direkte forespørgsel fra organisationerne.

Med rapporterne i hånden kan vi sammen med organisationerne analysere og se mønstre i indkøbsdata – både i den enkelte organisation og på tværs af forskellige grupper af organisationer. Det giver organisationerne helt unikke muligheder for at følge deres udvikling over tid. Det skaber et mere validt datagrundlag, fordi data i højere grad kan udligne resultater fra år med særlige udsving.

Formålet er at understøtte den enkelte organisations indkøb og hjælpe med at identificere mulige optimeringer af arbejdsgange og potentielle effektiviseringer.

.

Af den ovennævnte databehandleraftale fremgår det blandt andet, at databehandleren (SKI) skal foranledige, at en uafhængig tredjepart afgiver en erklæring til den dataansvarlige (den enkelte organisation) om overholdelse af kravene i databehandleraftalen. Kravene drejer sig om, at SKI skal have truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for så vidt angår modtagelse, behandling og opbevaring af de data, som SKI har modtaget fra deltagerne.

Ernst & Young P/S har i denne forbindelse udarbejdet følgende såkaldte ISAE 3000-erklæringer:

Dokumenter i forbindelse med indkøbsdatasamarbejdet