>

1. Generelt

Alle ordregivere, der er underlagt EU’s udbudsdirektiver, udbudsloven eller tilbudsloven, kan tegne abonnement hos SKI.

Når der er tegnet et abonnement, gælder disse abonnementsbetingelser mellem ordregiveren (herefter ”abonnenten”) og Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (herefter ”SKI”).

Abonnementet tegnes ved at udfylde og fremsende en abonnementstegningsformular via
www.ski.dk og ved betaling af 1. abonnementsfaktura. Tegning af abonnement indebærer accept og tiltrædelse til disse abonnementsbetingelser.

SKI er berettiget til at afvise en abonnementstegning, hvis betingelserne i disse
abonnementsbetingelser ikke er opfyldt.

2. Abonnementstyper

SKI har fire forskellige abonnementstyper. Der er ikke forskel på den service, abonnenterne modtager fra SKI.

 1. Storkundeabonnement
  Storkundeabonnementet skal tegnes af ministerier, regioner og kommuner. Andre offentlige myndigheder, offentligretlige organer og offentlige, halvoffentlige og selvstændige offentlige virksomheder og § 60 selskaber, skal tegne et storkundeabonnement, når disse har mere end 100 ansatte. Storkundeabonnementet dækker - ud over abonnenten selv - også abonnentens underordnede enheder og institutioner, herunder selvejende institutioner. Disse opnår herigennem status som abonnenter. Ansatte hos underordnede enheder og institutioner, herunder selvejende institutioner, medregnes dog ikke ved opgørelse af, om abonnenten har mere end 100 ansatte.
 2. Forenings-/Koncernabonnement
  Forenings-/koncernabonnementet skal tegnes af en gruppe af selvstændige juridiske personer, der alle er ordregivende myndigheder, når der er en entydig forenings-/eller ejerrelation mellem de ellers juridisk selvstændige enheder i gruppen. Det er en forudsætning for tegningen af et forenings-/koncernabonnement, at størstedelen af disse enheder ellers ville skulle tegne et basisabonnement. Disse selvstændige juridiske enheder i gruppen opnår herigennem status som abonnenter.
 3. Uddannelsesabonnement
  Uddannelsesabonnementet skal tegnes af selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelsesabonnementet dækker den selvejende institution selv og eventuelt underliggende institutioner, der igennem abonnementet hos den overordnede institution opnår status som abonnent.
 4. Basisabonnement
  Basisabonnementet skal tegnes af ordregivende myndigheder, der ikke skal tegne et Storkundeabonnement, et Forenings-/Koncernabonnement eller et uddannelsesabonnement, jf. ovenfor. Basisabonnementet dækker alene abonnenten selv.

3. SKI’s ydelse

SKI udbyder offentlige kontrakter og rammeaftaler og etablerer dynamiske indkøbssystemer
(herefter ”aftale(r)”), og afløfter hermed udbudsforpligtelsen for sine abonnenter.
SKI tilbyder derudover følgende ydelser til abonnenten:

 • Adgang til SKI’s webløsninger
 • SKI's arrangementer om muligheder inden for offentligt indkøb
 • Skriftlige vejledninger om forståelsen og anvendelsen af aftaler
 • Sparring om forståelsen og anvendelsen af aftaler
 • Sparring om forståelsen af de leveringskontrakter, som abonnenten indgår på
  baggrund af en aftale

Hvis abonnenten henvender sig til SKI for at få sparring om en leveringskontrakt, står SKI til rådighed for abonnenten i relation til en drøftelse af de forhold, som abonnenten har brug for en afklaring af. SKI’s sparring er dog alene af vejledende karakter, herunder er SKI ikke part i leveringskontrakten, som abonnenten har indgået, og SKI kan derfor heller ikke give en vurdering, som er bindende mellem abonnenten og leverandøren på leveringskontrakten. Den sparring som SKI yder i den nævnte situation, må derfor alene anses for et vejledende fortolkningsbidrag til brug for abonnentens egen og selvstændig juridiske vurdering.

SKI står også herudover til rådighed for sparring om aftalerne, og udformer også skriftlige vejledninger om forståelsen og anvendelsen af aftalerne. Det er dog, jf. også principperne i de udbudsretlige regler, abonnentens eget ansvar, at abonnentens indkøb ved brug af en aftale sker i overensstemmelse med udbudsreglerne.

SKI’s vejledende sparring og skriftlige vejledninger kan således ikke erstatte selvstændige juridiske vurderinger, advokatbistand, teknisk eller kommerciel rådgivning. Hvis abonnenten har behov for konkret rådgivning eller kvalitetssikring af et bestemt indkøb, ud over den sparring som SKI yder, anbefaler SKI, at abonnenten søger ekstern bistand.

4. Fuldmagt

Abonnementet medfører, at abonnenten, herunder alle enheder omfattet af abonnementet uanset om disse måtte være selvstændige juridiske personer, giver SKI fuldmagt til at udbyde aftaler, hvor abonnenten og alle enheder omfattet af abonnementet er part i aftalerne. Fuldmagten er tilknyttet abonnementet og er uigenkaldelig i abonnementets varighed, men bortfalder ved abonnementets ophør.

Når SKI udbyder en aftale, hvor abonnenten, og eventuelt en eller flere enheder omfattet af abonnementet, bliver omfattet af en aftageforpligtelse på aftalen, som er nærmere angivet i den pågældende aftale, gælder fuldmagten til at angive abonnenten, og underliggende enheder omfattet af abonnementet, som part i aftalen dog kun, hvis abonnenten indgår en tilslutningsaftale med SKI om at tilslutte sig og blive part i den pågældende aftale.

Fuldmagten omfatter enhver beslutning og vurdering, som relaterer sig til udbuddet, herunder men ikke begrænset til SKI’s besvarelse af spørgsmål under udbuddet, SKI’s tilbudsevaluering og SKI’s eventuelle annullation af udbuddet.

Endvidere omfatter fuldmagten SKI's adgang til at foretage ændringer af aftalen som følge af de beslutninger, der er truffet under udbuddet, samt øvrige hensigtsmæssige rettelser som foretages forud for aftalens underskrift.

Endelig omfatter fuldmagten SKI's adgang til at drifte aftalen, herunder at foretage ændringer af kontraktgrundlaget inden for de til enhver tid gældende udbudsretlige rammer, hvis dette skønnes nødvendigt, påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser og/eller at bringe aftalen til ophør.

Abonnementet medfører endvidere, at abonnenten, herunder alle enheder omfattet af abonnementet uanset om disse måtte være selvstændige juridiske personer, giver SKI procesfuldmagt til for SKI’s regning at varetage enhver klage- eller retssag vedrørende et af SKI afholdt udbud og SKI’s rammeaftaler, herunder til at SKI kan rejse en sag på vegne af abonnenten, f.eks. om erstatning fra en leverandør som følge af mislighold af en rammeaftale. Procesfuldmagten omfatter enhver proceshandling, beslutning og vurdering, som relaterer sig til klage- eller retssagens fremstilling, behandling og procedure, herunder indgåelse af forlig med bindende virkning for abonnenten. Procesfuldmagten er uigenkaldelig, også efter abonnementets ophør.

5. Abonnementsperiode

Abonnementsperioden følger kalenderåret og varer 1 kalenderår. Abonnementet fornys automatisk, medmindre det opsiges, jf. punkt 6.

6. Betaling og opsigelse af abonnement

Prisen for et abonnement er pr. 1. januar 2024:

 • Storkundeabonnement: 10.380 kr. ekskl. moms, for kommuner, regioner og ministerier og 4.150 kr. ekskl. moms, for andre storkundeabonnenter.
 • Forenings-/koncernabonnement: 4.150 kr. ekskl. moms
 • Uddannelsesabonnement: 620 kr. ekskl. moms
 • Basisabonnement: 310 kr. ekskl. moms

Faktureringen foretages i 1. kvartal af det kalenderår, abonnementsperioden vedrører.

Når en aftale måtte omfatte en brugsbaseret betaling for anvendelsen af aftalen, er dette ikke omfattet af abonnementsprisen.

SKI og abonnenten kan begge opsige abonnementet med 14 dages varsel til ophør med udgangen af indeværende abonnementsperiode, jf. dog nedenfor. Opsigelsen har dermed virkning for den næstkommende abonnementsperiode.

SKI forbeholder sig retten til at bringe abonnementet til ophør til enhver tid, uden begrundelse og med øjeblikkelig virkning. Hvis SKI vælger at gøre brug af denne ret, vil forudbetalte beløb blive forholdsmæssigt tilbagebetalt.

Hvis abonnenten på tidspunktet for opsigelsen af abonnementet er forpligtet til at anvende en aftale, eller har en igangværende leveringskontrakt under en aftale, ophører abonnementet dog først med udgangen af den abonnementsperiode, hvori abonnenten ikke længere er forpligtet til at anvende en aftale, eller har en igangværende leveringskontrakt under en aftale.

Når abonnementet er ophørt, er abonnenten ikke længere part på SKI’s aftaler, herunder er det ikke længere muligt at købe ind via SKI’s aftaler eller benytte sig af SKI’s ydelser, jf. punkt 3. Opsigelse skal ske skriftligt ved brev eller e-mail til den anden part. Opsigelse til SKI kan ske ved e-mail til kundeservice@ski.dk.

6.1 For sen betaling

Betales abonnementet ikke til den aftalte tid, kan SKI sende et rykkerbrev, kræve et rykkergebyr og kræve rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende satser. Hvis det skyldige beløb ikke bliver betalt senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, er SKI ikke forpligtet til at levere nogen af ydelserne under abonnementet, herunder at anføre abonnenten som part i en aftale, indtil restancen er udlignet. Er det skyldige beløb ikke indbetalt senest ved månedens udgang, vil abonnementet blive betragtet som misligholdt med heraf følgende krav mod abonnenten.

Manglende betaling anses ikke som en opsigelse af abonnementet.

7. Abonnements- og prisændringer

SKI kan ændre abonnementsbetingelserne, herunder abonnementspriserne, med et skriftligt varsel til abonnenten på minimum 30 dage. Ændringer meddeles som minimum ved e-mail til abonnenten.

De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser regulerer forholdet mellem abonnenten og SKI, herunder i forhold til alle aftaler, som abonnenten måtte være part i.

SKI foretager derudover uden varsel en årlig prisregulering af abonnementspriserne.
Prisreguleringen sker i henhold til det af Økonomistyrelsen offentliggjorte indeks for Pris- og
Lønforudsætninger til brug for fastprisberegninger: Generel pris- og lønstigning, for det pågældende år prisreguleringen af abonnementspriserne vedrører. SKI er ikke forpligtet til at tage højde for niveaukorrektioner af tidligere offentliggjorte indeks.

8. Kundeoplysninger

Ved tegning af abonnement skal abonnenten give SKI korrekte oplysninger om kundestamdata på abonnentens kontaktperson, fx abonnentens indkøbschef, økonomichef og/eller økonomidirektør, hvortil alle oplysninger om anvendelse af abonnementet kan sendes. Dette omfatter blandt andet oplysninger om anvendelse af aftaler, som abonnenten kan bruge frivilligt, og aftaler, som abonnenten har tiltrådt og forpligtet sig til at bruge.

Kundestamdata omfatter oplysninger om kontaktpersonen:

 • Navn
 • Stilling
 • Firmanavn
 • Evt. afdeling
 • E-mail
 • Evt. sekundær e-mail
 • Fællesmail
 • Direkte telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • Stednavn
 • Adresse

Ændringer i abonnentens kundestamdata skal meddeles skriftligt til SKI uden ugrundet ophold.

9. Abonnentens forpligtelser og brug af SKI’s aftaler

9.1 Generelt

Storkundeabonnenter, forenings-/koncernabonnenter og uddannelsesabonnenter er forpligtet til løbende at give SKI den til enhver tid gældende oversigt over de underliggende enheder, herunder institutioner og selvejende institutioner, samt eventuelle underliggende enheder videre ned i abonnentens organisationshierarki, der er dækket af abonnementet. Underliggende enheder skal være identificeret ved CVR- eller p-nummer. Ændringer træder i kraft hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter SKI har modtaget skriftlig meddelelse.

Hvis abonnenten har tegnet et storkundeabonnement, forenings-/koncernabonnement eller et uddannelsesabonnement, indestår abonnenten for, at SKI er bemyndiget til at anføre alle
underliggende enheder og institutioner, der er dækket af abonnementet, som parter i SKI’s aftaler, der må bruge og eventuelt er forpligtet til at bruge aftalerne.

Har storkundeabonnenter, forenings-/koncernabonnenter samt uddannelsesabonnenter ikke
særskilt gjort SKI opmærksom på underliggende enheder og institutioner, som ikke ønsker at være part i SKI’s aftaler, er SKI berettiget til at lægge til grund, at alle underliggende enheder og institutioner, der er dækket af abonnementet, har accepteret at blive part i SKI’s aftaler.

Abonnenten er i øvrigt forpligtet til:

 • At holde SKI opdateret om ændringer i dennes organisation, der giver anledning til
  ændringer i forhold til antallet af enheder under et enkelt abonnement, eller som har
  betydning for abonnentens egen abonnementsstatus
 • At tilse, at leverandørerne angiver ”SKI aftalenummer” på fakturaer til kunden
 • Efter anmodning fra SKI at informere SKI om samtlige leveringskontrakter mellem
  abonnenten og en leverandør, der er indgået på baggrund en SKI-aftale
 • At indberette leverandørers manglende indrapportering af salg til SKI, såfremt abonnenten får viden eller mistanke herom
 • At indberette til SKI, såfremt abonnenten har bragt en kontrakt med en leverandør til ophør som følge af leverandørens væsentlige misligholdelse af kontrakten.
9.2 Rammeaftaler

Det er angivet i den enkelte aftale, om det er frivilligt for abonnenten at anvende aftalen, ligesom det er angivet, om abonnenten kan forpligte sig til at anvende aftalen. Endelig er det angivet, om abonnenten skal forpligte sig til at anvende aftalen, for at kunne anvende aftalen.

Abonnenten forpligter sig til at anvende en aftale ved at indgå en tilslutningsaftale med SKI. Det nærmere indhold af forpligtelsen på de enkelte aftaler fremgår af tilslutningsaftalen og aftalens vilkår.

Abonnenten skal herudover anvende rammeaftalen som anført i udbudsmaterialet og de tilhørende vejledninger.

9.3 Dynamiske indkøbssystemer

Hvis abonnenten ønsker at konkurrenceudsætte sit indkøbsbehov på et af de dynamiske indkøbssystemer, som SKI har etableret, gøres dette i det elektroniske udbudssystem, som SKI har etableret det dynamiske indkøbssystem i. Her kan abonnenten også finde vejledninger, skabeloner og yderligere oplysninger til brug for anvendelsen af det dynamiske indkøbssystem.

Abonnenten kan være forpligtet til at anvende et eller flere dokumenter, som er udarbejdet af SKI, i forbindelse med abonnentens konkurrenceudsættelse i de enkelte dynamiske indkøbssystemer. Sådanne forpligtelser vil fremgå af vejledninger mv. til det konkrete dynamiske indkøbssystem.

SKI vil på abonnenternes vegne sikre, at der bliver fremsendt bekendtgørelse om de indgåede kontrakter til EU’s publikationskontor hvert kvartal. Abonnenten skal i den forbindelse orientere SKI om indgåelse af de enkelte kontrakter. Dette sker ved indtastning af nogle få oplysninger i det elektroniske udbudssystem i forlængelse af hver kontraktindgåelse. Indtastningen skal foretages straks efter kontraktindgåelse.

9.4 Webløsninger

SKI stiller en række webløsninger til rådighed for abonnenten. Webløsninger er alle de funktionaliteter, der kræver, at abonnenten opretter en eller flere brugere for at få adgang til webløsningen.

De nærmere betingelser for brug af webløsninger fremgår af bilag til nærværende abonnementsbetingelser og er således en del af abonnementsbetingelserne.

Abonnenten har således som en del af nærværende abonnementsbetingelser forpligtet sig til at overholde betingelser for brug af webløsninger.

10. Tavshedspligt

Ansatte hos SKI må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med i forbindelse med tegning af abonnement, i forbindelse med SKI’s sparring med abonnenten eller abonnentens brug af webløsninger.

SKI forbeholder sig dog ret til at lægge udvalgte spørgsmål stillet af abonnenterne på SKI’s hjemmeside i anonymiseret form, så alle abonnenter har mulighed for at læse nogle af de spørgsmål og svar, der stilles til SKI.

11. Erstatningsansvar og dækning

11.1 Generelt

SKI og abonnenten er erstatningsansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler for misligholdelse af forpligtelserne i disse abonnementsbetingelser. Ingen af parterne er dog erstatningsansvarlige for indirekte tab, driftstab og tabt avance. SKI er ikke ansvarlig for handlinger, der ligger inden for fuldmagten, jf. punkt 4.

11.2 Udbudsproces

SKI er ansvarlig for, at det offentliggjorte gældende udbudsmateriale og gennemførelsen af udbudsprocessen i øvrigt, er i overensstemmelse med udbudsreglerne. SKI er erstatningsansvarlig for abonnentens tab, hvis tabet er forårsaget af SKI’s overtrædelse af udbudsreglerne, og abonnenten er blevet gjort erstatningsansvarlig.

SKI er ikke erstatningsansvarlig for abonnentens tab som følge af andre forhold ved SKI’s gennemførelse af udbud.

SKI’s erstatningsansvar forudsætter, at der foreligger det fornødne ansvarsgrundlag, herunder at der ikke foreligger egen skyld hos abonnenten. SKI’s ansvar bedømmes på samme grundlag, som en privat aktør vil blive bedømt efter.

Såfremt de statslige institutioner i henhold til det til enhver tid gældende cirkulære om indkøb i staten er forpligtet til at bruge en SKI aftale, gælder ansvarsbegrænsningen, jf. punkt 11.4, samlet for alle abonnenter og staten.

11.3 Anvendelse af aftaler

Det er abonnentens ansvar at anvende det offentliggjorte udbudsmateriale korrekt og i overensstemmelse med udbudsreglerne og vilkårene i udbudsmaterialet. SKI er ikke ansvarlig for abonnentens lovstridige eller ukorrekte anvendelse af eller misbrug af det offentliggjorte udbudsmateriale. Abonnenten er således også selvstændigt ansvarlig for, at abonnentens tilslutning og/eller brug af SKI’s aftaler ikke strider mod gældende ret, som fx konkurrenceretlige regler eller statsstøtteregler.

SKI er ikke erstatningsansvarlig for abonnentens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til en aftale, herunder abonnentens eventuelle aftageforpligtelse på en aftale og korrekt anvendelse af aftalen, uanset om abonnenten måtte have rådført sig hos SKI, eller SKI på anden måde har afgivet oplysninger i en tvist mellem abonnenten og en leverandør på en aftale. SKI er således heller ikke erstatningsansvarlig for abonnentens misligholdelse af sine forpligtelser på en leveringskontrakt indgået i henhold til en aftale. Ligeledes hæfter SKI ikke for abonnentens eventuelle erstatningsansvar eller misligholdelse af sine forpligtelser på en aftale eller en leveringskontrakt indgået i henhold til en aftale eller i øvrigt ydet vejledende sparring om forståelsen af aftalen, jf. punkt 3.

Abonnenten skal holde SKI skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af abonnentens tilslutning, brug og/eller misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til en aftale, herunder abonnentens eventuelle aftageforpligtelse på en aftale og korrekt anvendelse af aftalen ved tildeling af leveringskontrakter.

Hvis der rettes krav mod SKI med påstand om erstatning for abonnentens tilslutning, brug og/eller misligholdelse af en aftale, herunder en leveringskontrakt indgået i henhold til en aftale, er abonnenten forpligtet til at bistå SKI i en eventuel retssag og til at holde SKI skadesløs for ethvert krav, herunder erstatningskrav og sagsomkostninger, som måtte blive pålagt SKI, eller andre omkostninger forbundet med sagen.

11.4 Ansvarsbegrænsning

SKI’s samlede erstatningsansvar over for alle abonnenter, der er part i en aftale, som SKI har udbudt, eller ville blive part i en aftale som SKI har påbegyndt et udbud af, kan ikke overstige DKK 500.000 pr. erstatningspådragende hændelse (fejl) og maksimalt DKK 2 mio. i alt pr. aftale. Hvis flere abonnenter kan dokumentere at have lidt et tab som følge af SKI’s ansvarspådragende fejl i forbindelse med et udbud af en aftale eller SKI’s ansvarspådragende forhold i øvrigt, fordeles erstatningerne forholdsvist mellem disse abonnenter.

12. Udsendelse af information og andet materiale til abonnenten

Abonnenten accepterer, at SKI udsender nyhedsbreve og anden information til modtagere i abonnentens organisation, som af SKI vurderes at være relevant i forhold til SKI’s aftaler eller det tegnede abonnement, samt at SKI på den baggrund kan indsamle og opbevare kontaktoplysninger på modtagerne af nyhedsbreve. Modtagere af SKI’s nyhedsbreve kan frit afmelde fremtidig modtagelse af nyhedsbrevet.

På abonnentens personlige side på www.ski.dk kan abonnenten desuden tilføje modtagere af direkte mails om oplysninger om SKI’s aftaler, herunder driftsstatus og tilsvarende information om brug af aftalerne. Ved tilføjelse af modtagere indestår abonnenten for, at modtagerne accepterer, at SKI opbevarer kontaktoplysninger på modtagerne, og at SKI sender direkte mails om ovenstående oplysninger til modtageren

13. Overdragelse af abonnement

Abonnementet kan ikke overdrages.

I tilfælde af ressortændringer eller lignende hos abonnenten er vilkårene for brug af aftaler for de fortsættende juridiske enheder reguleret i de enkelte aftaler.

14. Tvisthåndtering

Disse abonnementsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse abonnementsbetingelser, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.