>

På trods af at der er grønne alternativer på indkøbsaftalerne, viser indkøbsdata, at der i praksis ofte købes konventionelle produkter – også selv om den lokale indkøbspolitik stiller krav om grønne indkøb. Derfor arbejder SKI målrettet med at tydeliggøre det grønne valg i indkøbssituationen, så det bliver lettest muligt at købe grønt.

Når medarbejderen i børnehaven fremover skal bestille poser, sække, madfilm og engangsartikler, bliver det nemmere at få overblik over, hvilke produkter der er mindst skadelige for vores klima og miljø.

SKI har netop lanceret et mærkat, der skal gøre det lettere for de mange medarbejdere i den offentlige sektor, der foretager indkøb på aftalen, at vælge et grønt produkt. Mærkatet fungerer som et sorteringsfilter i SKI’s e-katalog og som et supplement til de kendte miljømærker.

”SKI stiller en lang række grønne krav til produkter på vores aftaler, og hvor det er muligt, stiller vi krav om, at produkterne skal leve op til kriterierne bag de officielle miljømærker. Men der findes også produktkategorier, hvor der ikke er udviklet miljømærkekriterier. Her stiller vi fx krav til kemi og miljøstoffer, biologisk nedbrydelighed og genanvendelsespotentiale. De produkter, der lever op til flere af sådanne grønne krav end de gængse produkter på markedet, kan de offentlige kunder nu søge frem via et nyt filter i SKI-kataloget. Det gør det synligt og let at træffe et grønt valg,” siger Katrine Pape Huldahl, der er chef for CSR og bæredygtighed i SKI.

Det nye mærkat hedder ’Grønt alternativ’ og er det første af to mærkater, der skal gøre det lettere at finde og købe grønne produkter på SKI’s aftaler. Det andet mærkat hedder ’UBL § 46’.

Grønt alternativ synliggør produkter på SKI-aftalerne, som lever op til grønne krav. Det kan fx være genbrugte produkter, produkter med lav TCO eller produkter, der er mindre skadelige for klima og miljø end tilsvarende produkter.

UBL § 46, som endnu ikke er lanceret, skal synliggøre de produkter i SKI-kataloget, der dokumenteret lever op til de samme krav som en officielt mærket variant, men som ikke har et miljømærke. Udbudslovens § 46 siger nemlig, at selvom offentlige ordregivere stiller krav om specifikke mærker i udbuddet, er ordregiverne udbudsretligt forpligtet til at acceptere andre mærker eller anden passende dokumentation for, at produkter eller ydelser lever op til tilsvarende kriterier.

”Med de nye filtreringsmuligheder bliver det synligt, hvilke produkter der ud over de miljømærkede lever op til vores grønne krav. Filtret kan bruges til at skræddersy og sammensætte sit eget grønne e-katalog, så fx daginstitutionen kun kan vælge produkter fra den grønne hylde, når de skal købe ind,” fortæller Katrine Pape Huldahl.

Grønt alternativ er i første omgang lanceret på SKI-aftalen 50.20 Forbrugsartikler. Her er det en ekstern kemiingeniør med ekspertise inden for materialer og kemi, der har identificeret og udvalgt 321 produkter, der har en særlig miljømæssig profil ud fra et livscyklusperspektiv, inden for produktkategorierne poser, sække, madfilm og engangsartikler. Det kan fx være produkter produceret af genanvendte materialer. De 321 produkter supplerer dermed de knap 300 produkter på aftalen, der har opnået et officielt miljømærke.

En stor barriere for at købe mere grønt ind i den offentlige sektor er manglende viden om, hvilke produkter der reelt er de grønneste på tværs af et bredt sortiment. Her er de officielle miljømærker et vigtigt værktøj. Derfor er SKI repræsenteret i Miljømærkenævnet sammen med blandt andre Miljømærkning Danmark, hvor der arbejdes for at udbrede og udvikle nye miljømærkekriterier, så flere produkter bliver certificerede.

”Vi stiller systematisk krav om de officielle og alment kendte mærker på alle fællesoffentlige indkøbsaftaler. Men der findes ikke mærkede produkter inden for alle de kategorier, som vores aftaler dækker. Når der ikke er mærker, bliver det sværere at vælge det mest miljøvenlige valg. Her kan SKI’s mærkater hjælpe. Mærkaterne er således et supplement til de officielle og alment kendte mærker,” siger Katrine Pape Huldahl.

Mærkaterne bliver kun synlige i SKI-kataloget og i de offentlige kunders e-kataloger på SKI’s aftaler, og kan modsat officielle miljømærker ikke anvendes i kommercielle sammenhænge.

Det er uvildige, eksterne eksperter, der afdækker kriterierne bag SKI’s nye mærkat, udvælger produkter og sørger for en løbende kontrol med dem.

”Det er ikke SKI, der formulerer kriterier og foretager gennemgangen af datablade, rammerecepturer og anden form for dokumentation. Det lader vi være op til samarbejdspartnere inden for de relevante områder. Det er eksterne fageksperter eller konsulenthuse med grøn ekspertise, der ser på krav og sortimenter og vurderer, hvilke produkter der har en mere grøn profil end andre alternativer ud fra de opstillede parametre. De produkter, der lever op til kriterierne, får et af vores mærkater, så de kan indgå i kundens beslutningsproces,” forklarer Katrine Pape Huldahl.

I løbet af anden halvdel af 2022 vil det også være muligt at finde Grønt alternativ i SKI’s e-katalog på 50.70 AV-udstyr, ligesom der løbende vil blive tilføjet mærkater til flere produkter på 50.20 Forbrugsartikler. Planen er at udrulle filtrene på endnu flere produktområder og aftaler.

”Vi fortsætter med at synliggøre de grønne produkter i e-katalogerne på flere og flere aftaler. Der er indkøbsområder, hvor der endnu ikke er udviklet mærkekriterier, men hvor der findes grønne potentialer og alternativer. Det kan være, fordi de er udvalgt på baggrund af totalomkostninger, eller fordi produktet er produceret af genanvendt eller genanvendeligt materiale. I e-kataloget vises kun anskaffelsesprisen, hvilket ikke altid er tilstrækkeligt, hvis man vil købe grønt,” slutter Katrine Pape Huldahl.