>

Som bekendt har regeringen indført en række tiltag for at begrænse udbredelsen af COVID-19. Blandt andet har regeringen opfordret virksomheder til i videst muligt omfang at pålægge deres medarbejdere at arbejde hjemme eller i skiftehold. Mange af SKI’s leverandører har heldigvis haft mulighed for at følge regeringens opfordring.

Leverancer vil svigte

Det må forventes, at den udbredte brug af hjemmearbejde kan medføre nedgang i produktiviteten. Hertil kommer, at mange leverandører er afhængige af underleverandører i Asien, hvor produktionsapparatet også i vid udstrækning er berørt af COVID-19. Samtidig må vi desværre også forvente, at leverandører i resten af verden rammes, da COVID-19 har udviklet sig til en pandemi.

Samlet set er det SKI’s forventning, at dette vil betyde, at leverandørerne af både varer og tjenesteydelser kan få vanskeligt ved at kunne levere hurtigt nok eller i de bestilte mængder – også på SKI’s aftaler. Vi kan derfor desværre ikke udelukke, at kunder på SKI-aftaler også vil blive berørt af forsinkelser eller manglende mulighed for levering.

Er der tale om force majeure?

I nogle tilfælde vil leverandørerne kunne påberåbe sig force majeure. Det gælder fx i tilfældet værnemidler, som leverandørerne af sundhedsmyndighederne er blevet pålagt midlertidigt kun at sælge til det regionale sundhedsvæsen.

Da pandemier som COVID-19 og de følger, den afstedkommer, ikke utvetydigt kan defineres som grundlag for force majeure, vil det dog bero på en grundig og konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der er tale om force majeure. SKI har udarbejdet et notat, der beskriver den juridiske baggrund herfor.

SKI opfordrer til pragmatisme, fleksibilitet og omtanke

Om der rent faktisk er tale om mislighold i forbindelse med COVID-19, vil bero på en konkret vurdering, som i mange tilfælde er ganske vanskelig.

Uanset hvad henstiller SKI - i tråd med regeringens ønsker om at understøtte virksomheder og lønmodtagere i denne ekstraordinære situation – til, at der fra kundernes side udvises forståelse og fleksibilitet i forhold til at acceptere længere leveringstid og alene bestille de nødvendige mængder, så der sikres en stabil forsyning til gavn for alle kunder. SKI kan ikke diktere kundernes brug af misligholdelsesbeføjelser, men kun henstille til at finde mindelige og fleksible løsninger, også selvom det betyder, at kunder i visse tilfælde må leve med at give afkald på visse misligholdelsesbeføjelser, så længe leverandørmarkedet er presset af COVID-19.

Det skal understreges, at SKI’s henstilling er ganske usædvanlig, idet SKI ellers efter fast praksis opfordrer til konsekvent overholdelse af rammeaftalerne, herunder brug af misligholdelsesbeføjelser – og det er som altid op til den enkelte kunde at forvalte de individuelt indgåede leveringskontrakter. SKI forventer således, at leverandørerne udviser samfundssind og ikke udnytter kundernes og SKI’s gode vilje. SKI vil løbende holde øje med, om manglende levering faktisk er i medfør af COVID-19.

Det er SKI’s håb, at kunder og leverandører ved at udvise gensidig fleksibilitet, forståelse og omtanke kan undgå at bruge ressourcer på tvister om, hvorvidt betingelserne for force majeure er opfyldt eller ej og alligevel sikre en stabil levering.

SKI opdaterer løbende listen over aftaleområder, som SKI’s leverandører meddeler er påvirket af COVID-19.​​​​​​