>

Opdateret den 14. august 2020

Værnemidler

Værnemidler kan normalt indkøbes på tre SKI-aftaler:

  • 50.20 Forbrugsartikler
  • 50.95 Sygeplejeartikler
  • 15.01 Laboratorieartikler

I forbindelse med coronapandemien gør særlige forhold sig dog gældende ved køb af værnemidler, jf. nedenfor. Rekvirerer man værnemidler på SKI-aftalerne opfordrer SKI til, at kunder dels udviser gensidigt hensyn ved ikke at købe varer til at fylde egne lagre på længere sigt, dels udviser forståelse for leverandørernes svære forsyningssituation og afstår fra at foretage dækningskøb og opkræve bod for varer, som på verdensplan er ramt på forsyningssikkerheden.

Gældende retningslinjer for staten ved køb af værnemidler (opdateret 14. august 2020)

Statslige enheder skal fortsat så vidt muligt indkøbe værnemidler via de vanlige SKI-aftaler. Er levering ikke mulig på aftalerne, har det tidligere været meldingen, at de statslige enheder skulle kontakte Region Hovedstaden. Region Hovedstaden oplyser nu følgende: ”Statslige og andre offentlige myndigheder skal ikke tage kontakt til Region Hovedstaden men til NOST og kun ved nødstilfælde. De sikkerhedslagre, der er, er kun beregnet til nødsituationer.” Den enkelte statslige enhed skal kontakte den styrelse, der repræsenterer dem i NOST.

Gældende retningslinjer for kommunerne ved køb af værnemidler (opdateret 14. august 2020)

Kommunerne skal fortsat henvende sig til KVIK for at rekvirere værnemidler.

KL har senest i en direktørmail til kommunerne den 23. juni 2020 meddelt, hvordan kommunerne skal forholde sig ved akut mangel på værnemidler hen over sommeren:

”Det er afgørende, at kommunerne ved behov for konkrete værnemidler udnytter deres trækningsret på de forudbetalte varer, der er tilgængelige via KVIk, førend der foretages supplerende indkøb. Oplever den enkelte kommune, at kommunen ikke kan få dækket sit forbrug af værnemidler gennem kommunens andel af KVIk-lageret, kan kommunen forsøge at foretage supplerende indkøb af værnemidler via andre indkøbskanaler, herunder fx gennem SKI’s indkøbsaftaler. Derudover kan kommunen som hidtil rette henvendelse til regionen med henblik på at modtage de nødvendige værnemidler fra regionen jf. den eksisterende model.”

Se tidligere meddelelser om indkøb af værnemidler nederst på siden.

Aftaler med leveringsudfordringer (ikke værnemidler)

Opdateret den 14. august 2020

Store dele af det globale produktionsapparat er placeret i Kina, hvorfor fx produktion og levering af it-komponenter har været ramt af udfordringer ifm. coronapandemien. Flere leverandører har under pandemien løbende varslet mulig force majeure på forskellige vareområder.

Der er i øjeblikket ikke større coronabetingede leveringsudfordringer på nogen aftaler, og der er ikke pt varslet force majeure på nogen aftaleområder.

Skulle der opstå udfordringer, eller modtager vi nye varsler om force majeure, vil denne side blive opdateret, og aftalespecifikke udmeldinger vil fremgå af driftloggen på de enkelte aftaleside her på ski.dk

 

Meddelelser fra Lægemiddelstyrelsen

Den 27. marts 2020 pålagde Lægemiddelstyrelsen leverandørerne at prioritere leveringer til det regionale sundhedsvæsen på følgende aftaler:

  • 50.20 Forbrugsartikler
  • 50.95 Sygeplejeartikler
  • 15.01 Laboratorieartikler

Beslutningen omfattede eksempelvis handsker, kitler, sprit, sæbe og desinficerende midler samt masker.

Den 8. april 2020 oplyste Lægemiddelstyrelsen endvidere på deres hjemmeside, at indkøb og fordeling af værnemidler fremover vil blive koordineret af det fælleskommunale initiativ Kommunalt Værnemiddelindkøb (KVIk), som sammen med regionerne og Lægemiddelstyrelsen vil stå for at koordinere indkøb og distribution af værnemidler. Det skulle ske for at sikre en effektiv, kontinuerlig strøm af værnemidler til alle kommunale institutioner. Proceduren udvikles i et samarbejde mellem den Nationale Operative Stab (NOST), Danske Regioner, KL og styregruppen for Kommunalt Værnemiddelindkøb.

For at sikre et løbende overblik over forsyningssituationen skal kommuner og regioner regelmæssigt indmelde oplysninger om lagerstatus af værnemidler og desinfektionsmidler til en nyetableret database i Lægemiddelstyrelsen. Information fra databasen vil indgå i den nationale koordinering af distribution og omfordeling af værnemidler og desinfektionsmidler.

På denne baggrund har Lægemiddelstyrelsen så den 13. maj vurderet, at de ikke længere forventer forsyningsproblemer for regioner og kommuner.

Lægemiddelstyrelsen har den 13. maj 2020 meddelt de danske leverandører af medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler følgende:

”Vi har fulgt og følger fortsat forsyningssituationen nøje.

Regionerne og kommunerne oplyser nu, at de kan se på deres statusopgørelse over værnemidler i Danmark, at lagerbeholdningen vokser – og de ikke længere forventer, at der vil være forsyningsproblemer i forbindelse med COVID-19 i Danmark. Der er således ikke længere behov for at prioritere det danske sundhedsvæsen særligt, da der ikke længere er en kritisk situation.

Lægemiddelstyrelsen henstiller derfor ikke længere til en særlig prioritering af det danske sundhedsvæsen, regioner og kommuner for nuværende, da forsyningssituationen er væsentlig forbedret.

Vi vil selvfølgelig opdatere jer, såfremt situationen ændrer sig.”

Lægemiddelstyrelsen har dog den 19. maj 2020 til en række leverandører skrevet, at:

”Lægemiddelstyrelsen har i deres meddelelse af 13. maj 2020 vedrørende forsyning af værnemidler alene udtalt sig om regionernes og kommunernes status over lagerbeholdning over værnemidler i Danmark og leverandørers fremtidige prioritering af sundhedsvæsenet. Lægemiddelstyrelsen har således ikke udtalt sig om allerede eksisterende inter partes forhold eller aftaler imellem konkrete virksomheder og sundhedsvæsenet om leveringspligt.”

Uagtet betydningen af ovenstående, meddeler KL jf. nedenfor, at kommuner fortsat skal rekvirere værnemidler gennem KVIk.

Meddelelser fra KL

KL meddeler den 18. maj 2020 i ’direktørmail’ til kommunerne, at ”Lægemiddelstyrelsens udmelding har ikke ændret ved den hidtidige situation, og kommunerne opfordres derfor til fortsat at modtage værnemidler gennem KVIk og kun i de situationer, hvor værnemidlerne ikke kan skaffes gennem KVIk at afsøge markedet. Leverandørerne af værnemidler melder, at de fortsat har vanskeligt ved at imødekomme efterspørgslen, og at der ikke på den korte bane er udsigt til, at markedet for værnemidler normaliseres.”

Meddelelser fra KVIk

KVIk (Kommunalt Værnemiddel Indkøb) oplyser på deres hjemmeside, at de fortsat har ansvaret for på vegne af alle landets kommuner at afsøge mulige leverandører og sikre logistikken i forhold til levering og distribution af værnemidler.

Vilkår og rammer for indkøb ændrer sig løbende. KVIk orienterer løbende kommunernes direktører direkte om disse ændringer og bringer løbende nyheder på deres hjemmeside, hvor du som kommunal indkøber kan finde information af generel karakter.

Mere specifikke spørgsmål skal du som kommunal indkøber afklare med din kommunes dataansvarlige. KVIk oplyser, at de løbende informerer de dataansvarlige i kommunerne om levering af værnemidler og anden relevant information fx kvalitetsbeskrivelser for produkterne, nøgler til fordeling af værnemidlerne mv. Den dataansvarlige har således ansvar for dialogen mellem kommunen og KVIk og dermed også for at holde sin kommune opdateret og bidrage til afklaring af eventuelle problemstillinger.