>

Den første fælleskommunale aftale på diabetesprodukter er godt undervejs. Siden kommunerne i foråret 2021 sammen med KL besluttede at sætte arbejdet i gang, er der blevet holdt mange møder med markedet, med kommunerne, med brugere og med patientforeninger. Det fortæller Henrik Østergaard, der er udbudskonsulent i SKI og skal sørge for, at alle ender mødes på den nye aftale:

”Det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt. Vi skal have godt kendskab til markedets aktører, produkterne og den teknologiske udvikling. Samtidig skal brugernes erfaringer og ønsker til de produkter, de hver dag anvender til at håndtere deres diabetes, inddrages i arbejdet. Det skal sammen med behov og prioriteringer omkring bevillinger i de enkelte kommuner give en god og anvendelig aftale” siger Henrik Østergaard, som også tidligere har arbejdet med diabetesprodukter på leverandørsiden.

Læs også: Fællesindkøb af urologi- og diabetesartikler skal sikre høj kvalitet og større råderum i kommunerne

Med udgangspunkt i den markedsanalyse, som er blevet til på baggrund af de mange møder, har Strategigruppe A, som består af kommunale indkøbschefer, nu lagt sig fast på en overordnet aftalestrategi. Det er inden for disse rammer, at den kommunale ekspertgruppe med fagpersoner nu sammen med SKI skal udforme krav til diabetesprodukterne og leveringsvilkår.

50.97 Diabetesprodukter vil blive udbudt som et offentligt udbud, og aftalen skal løbe i fire år. Som de øvrige fælleskommunale aftaler kan aftalen kun benyttes af kommunerne, hvis de tilslutter sig forud for, at udbuddet offentliggøres.

Aftalen vil omfatte diabetesprodukter inden for følgende kategorier:

  • Blodsukkermåleapparater
  • Teststrimler, der passer til blodsukkermåleapparater
  • Fingerprikkere
  • Lancetter til fingerprikker eller bruges uden fingerprikker
  • Insulinpenne
  • Penkanyler til insulinpenne
  • Produkter til kontinuerlig blodsukkermåling (CGM).

Aftalen vil i udgangspunktet blive opdelt i to delaftaler:

  1. Diabetesprodukter
  2. Produkter til kontinuerlig blodsukkermåling.

Hvis mange kommuner tilslutter sig aftalen, vil der ske en yderligere opdeling i delaftaler. Det giver mulighed for, at flere aktører kan komme på aftalen.

Diabetesforeningen har fra start været en vigtig samarbejdspartner på udbuddet. Foreningen er i tæt kontakt med deres medlemmer og rådgiver dagligt 20-25 personer om medicin, hjælpemidler, rettigheder, kost og livsstil. Susanne Degrande er teamleder for rådgivningen, og hun har hjulpet SKI med at sikre en god brugerinddragelse.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får brugerne med i sådan et udbud. Det siger sig selv, at det er dem, der ved mest om, hvordan det er at anvende diabetesprodukterne. Og formålet med en fælleskommunal aftale er jo at målrette produkter og ydelser til deres behov,” siger Susanne Degrande.

SKI og Diabetesforeningen afholdt i efteråret to møder. Her deltog 12 brugerrepræsentanter, hvoraf de fleste selv har diabetes, mens enkelte er forældre til børn med diabetes. Brugerrepræsentanterne var udpeget af Diabetesforeningen, der også deltog i møderne.

”Der kom mange gode inputs på de to brugermøder, som man som ikke-diabetiker ikke nødvendigvis selv tænker over. Fx var der en mandlig bruger, der fremhævede behovet for produkter, der ikke fylder så meget, så man kan have dem i lommen i stedet for i en håndtaske. En anden bruger fortalte, hvor vigtigt det var med en særlig variant af blodsukkermålere til dem, der skal måle blodsukker om natten, hvor det er mørkt, og man måske ryster på hænderne på grund af for lavt blodsukker. Det understreger, hvorfor det er nødvendigt med flere forskellige varianter af produkterne på den kommende aftale. Derfor lægger vi fra SKI’s side op til et bredt sortiment. I sidste ende er op til den enkelte kommune, hvad de vil bevillige deres borgere,” siger Henrik Østergaard.

Flere brugere udtrykte på møderne ønske om også at få mulighed for at bidrage til kravspecifikationen, når den er ved at være på plads. Derfor har SKI og Diabetesforeningen aftalt, at der afholdes et ekstra møde i foråret, hvor brugerne kan komme med kommentarer til det arbejde, den kommunale ekspertgruppe har lavet. Det er rigtig positivt, fortæller Susanne Degrande: 

”Det betød meget for brugerne at få mulighed for at se og kommentere på kravspecifikationerne, når de er udformet. Derfor er vi glade for, at SKI kan se værdien i at afholde et ekstra brugermøde, selvom det rækker ud over, hvad de er forpligtet til ud fra serviceloven.”

Ud over brugerinddragelsen bliver udbudsmaterialet også sendt i høring i de kommunale ældre- og handicapråd, som får mulighed for at se og kommentere materialet.

Diabetesforeningen ser frem til, at der kommer en fælleskommunal aftale på diabetesprodukter. Susanne Degrande og hendes kollegaer taler ofte med borgere, der er kommet i klemme, fordi de har flyttet kommune og nu ikke længere kan få det testmateriale og den blodsukkermåler, de plejer at bruge, eller ikke kan få bevilliget en kontinuerlige blodsukkermåler i den nye kommune.

”I Diabetesforeningen er vi meget optaget af, at borgerne skal kunne forvente samme behandling på tværs af kommunegrænser. Derfor synes vi, det er enormt positivt og vejen frem, at vi med SKI-aftalen kan se frem til færre forskellige indkøbsaftaler i kommunerne. Det er afgørende, at sortimentet på den kommende aftale også bliver bredt nok til, at det kan dække brugernes forskellige behov,” siger Susanne Degrande og afslutter:

”SKI har været rigtig gode til at inddrage os i udbuddet helt fra start. Det sætter vi stor pris på.”

I februar starter den kommunale ekspertgruppe deres arbejde med at udforme krav og vilkår under de rammer, strategigruppe A har vedtaget. Ekspertgruppen består af en blanding af udbudskonsulenter og fagpersoner som fx diabetessygeplejersker i kommunerne.

Til foråret gennemføres et ekstra møde med repræsentanter for brugerne, hvor de får mulighed for at kommentere på kravspecifikationerne. Her forventer SKI også at sende materialet i teknisk dialog til alle interesserede virksomheder. Herefter gennemføres til sommer en kommunal høring og en høring af kommunernes ældre- og handicapråd. I slutningen af året forventer SKI at åbne for kommunal tilslutning til aftalen.

Aftalen forventes at træde i kraft i tredje kvartal af 2023.

Du kan følge udbuddet på SKI’s hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig statusopdateringer og få seneste nyt direkte i din indbakke.