>

Den 16. august tildelte SKI den kommende fællesoffentlige rammeaftale 50.40 Computere og it-tilbehør til COMM2IG.

Den 26. august 2022 har Dustin A/S, der var en af tilbudsgiverne, valgt at indgive en klage til Klagenævnet for Udbud. Dustin A/S er leverandør på den eksisterende aftale 50.40 Computere og it-tilbehør (2018) delaftale 1.

Da Dustin A/S afgav sit tilbud, indsendte de en tilbudsliste, der ikke var udfyldt. Tilbudslisten er det dokument, hvor tilbudsgiveren angiver de priser, de byder ind med på de enkelte produkter og ydelser. Det betyder, at deres tilbud er ukonditionelt, fortæller Christian Lunding, der er udbudsdirektør i SKI.

“Det er selvfølgelig ærgerligt, at Dustin A/S ved en fejl har fremsendt et tomt tilbud, og SKI har undersøgt, om der eventuelt kunne være sket en teknisk fejl i det eksterne udbudssystem, som SKI benytter sig af. Dette er ikke tilfældet. Ansvaret for fejlen ligger altså alene hos Dustin,” siger Christian Lunding.

Udbudsloven er klar: Hvis en tilbudsgiver sender et ukonditionelt tilbud, kan SKI ikke gøre andet end at gå videre med de tilbudsgivere, som har fremsendt korrekte tilbud og afgøre konkurrencen mellem dem. Der er ikke inden for udbudslovens rammer mulighed for, at Dustin A/S kan ændre sit tilbud, når først tilbudsfristen er udløbet. I stedet har Dustin A/S bedt SKI annullere udbuddet og lade det gå om. Det har SKI afvist.

"Andre tilbudsgivere har indsendt korrekte, attraktive og konkurrencedygtige tilbud, herunder COMM2IG, der står til at vinde kontrakten, og SKI vil naturligvis ikke annullere et udbud på et usagligt grundlag,” siger Christian Lunding.

På baggrund af ovenstående anser Christian Lunding klagen fra den nuværende leverandør som ærgerlig – ikke bare fordi den forsinker den kommende aftales ikrafttrædelse, men fordi den påvirker samspillet mellem offentlige ordregivere og private tilbudsgivere generelt:  

”Gode klagemuligheder er helt afgørende for at sikre, at alle behandles lige og retfærdigt i de offentlige udbud. Og virksomhederne skal klage, når de har anledning til at tro, at der er begået fejl på ordregivers side, der har haft betydning for konkurrencen og evalueringen af de indkomne tilbud. Men det er vores klare vurdering, at der her er tale om en klage, der alene har til formål at opnå mulighed for at kunne afgive et nyt tilbud – på bekostning af den vindende leverandør og på bekostning af de mange offentlige kunder,” siger Christian Lunding.

Klagenævnet skal nu vurdere klagen, og da klagen er modtaget inden udløb af standstill-perioden, har den automatisk opsættende virkning. Det betyder, at SKI ikke må indgå kontrakt med den tildelte leverandør, før klagenævnet har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen tillægges opsættende virkning eller ej. 

Klagenævnet underretter inden udløbet af 30 kalenderdage (dvs. senest den 25. september 2022) SKI om, hvorvidt klagen får opsættende virkning.

Den planlagte ikrafttrædelsesdato var den 7. september 2022. Klagesagen påvirker denne dato, og derfor udskydes ikrafttrædelsesdatoen. SKI afventer foreløbigt afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud og forbereder implementeringen i det omfang, det giver mening.

”Vi er ærgerlige over den forsinkelse og de gener, som klagen medfører. Klagen har stor betydning for de mange offentlige myndigheder, der står klar til at købe computere og tilbehør på en historisk grøn computeraftale, ligesom COMM2IG står i en ærgerlig venteposition efter at have afgivet det bedste tilbud,” siger Christian Lunding.

De kunder, der er tilsluttet den eksisterende 50.40-aftale, kan fortsat købe ind her indtil den 7. september, hvor aftalen udløber. Herefter kan man forsøge at få dækket sit behov ved at købe ind på den frivillige SKI-aftale 02.02 Computere frem til den 25. oktober, hvor denne aftale udløber.

50.40 Computere og it-tilbehør er en del af det fællesoffentlige indkøbsprogram og Statens Indkøbsprogram.

Sortimentet på aftalen er inddelt i to delaftaler:

  • Delaftale 1: Administrative arbejdspladser
  • Delaftale 2: Basis- og skolecomputere.

Udover den fællesoffentlige aftale har SKI to andre computeraftaler, der kan benyttes af de offentlige kunder uden forudgående tilslutning og uden anvendelsesforpligtelse.

Læs mere på udbudssiden.

02.02 Computere
Den nuværende aftale udløber i slutningen af oktober 2022, og forventningen er, at en ny aftale vil træde i kraft slut december 2022.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort ultimo august. Her kan potentielle leverandører byde ind på aftalen. Der vil være én primær leverandør samt to sekundære leverandører på aftalen.

Læs mere på udbudssiden.                    

02.01 Genbrugte computere
Aftalen er ny og bliver udviklet som et led i understøttelsen af den grønne og bæredygtige dagsorden i den offentlige sektor.

Aftalen vil efter planen træde i kraft i første halvår af 2023.

Du kan læse mere om 02.01 Genbrugte computere i denne nyhed.