>

Forummet har til formål at:

  • Igangsætte initiativer og projekter, der bidrager til indkøbsfaglig og forretningsmæssig udvikling
  • Drøfte aktuelle indkøbsrelevante temaer.

Forummet er for koncernindkøbsansvarlige i staten, der arbejder med indkøb. Vi mødes 4-6 gange om året til større temamøder med fokus på videndeling om aktuelle indkøbsproblemstillinger i staten. Herudover mødes forummet med Statens Indkøb og SKI i relation til de konkrete aftaler i Statens Indkøbsprogram.

Det er målsætningen at skabe et forum, hvor medlemmerne er engagerede og udviser tillid og åbenhed over for hinanden. Der er derfor behov for en væsentlig grad af kontinuitet i gruppens deltagerkreds. Afhængig af dagsorden/tema for hvert enkelt møde kan medlemmerne invitere relevante repræsentanter fra deres egen organisation med til møderne.

Der er nedsat en styregruppe, som består af repræsentanter fra fem ministerområder samt 2-3 personer fra SKI. Medlemmer i styregruppen vælges for to år ad gangen på årets sidste koncernindkøbsmøde. Styregruppen mødes 6-8 gange årligt.

Det er styregruppens ansvar at fastsætte dagsorden for kvartalsmøderne i forummet. De enkelte medlemmer i forummet bidrager med forslag til emner, temaer og interesseområder, der ønskes behandlet og belyst på møderne. Det tilstræbes, at temaerne planlægges for et år ad gangen.

Statens Indkøb deltager også på styregruppemøderne. Det sker for at sikre en fælles planlægning og koordinering af aktiviteter, der har relevans på tværs af staten.

SKI og Statens indkøb stiller sekretariatsbistand til rådighed for forummet.