>

Arrangementer

Arrangementer afholder så vidt muligt som webinarer. Hvis du er tilmeldt et fysisk SKI-arrangement, der af hensyn til nye retningslinjer bliver aflyst eller omlagt fra fysisk til online, vil du modtage nærmere information herom direkte, ligesom ski.dk vil blive opdateret.

Følg med alle arrangementer her.

Ekspertgruppemøder

SKI-aftaler bliver udformet i tæt samarbejde med eksperter fra hele den offentlige sektor. Ekspertgrupper med relevante fagfolk fra stat, regioner og kommuner bidrager til, at vi sammen får udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale, som i sidste ende munder ud i en god aftale for såvel kunder som leverandører. Er du allerede deltager i en ekspertgruppe, vil den udbudsansvarlige SKI-medarbejder kontakte dig direkte med henblik på løbende at aftale, hvordan møderne afvikles i overensstemmelse med de gældende restriktioner.

Vi udsender løbende invitationer til kommende ekspertgrupper på udbud, der er under opstart, heraf vil det fremgå, hvordan møderne forventes afholde, og der vil ligeledes blive tilpasset løbende.

Vi er opmærksomme på, at mange i perioder oplever udfordringer med karantæne, sygdom eller andet, der kan have betydning for arbejdssituationen. Er du deltager i en ekspertgruppe koordineres din deltagelse i dialog med den udbudsansvarlige SKI-medarbejder.

Hvis du i din organisation oplever konkrete udfordringer med tilmeldingsfrister eller lignende, er du velkommen til at kontakte kundechef Mickey Aben Johansen for at aftale det videre forløb, så der kan tages hensyn hertil. Mickey kan kontaktes på maj@ski.dk eller 40 23 41 17.

Strategi- og driftgruppemøder

I strategigruppe A og B deltager hhv. kommunale indkøbs- og it-chefer, som i de tidlige udbudsfaser er med til at fastlægge de strategiske rammer for kommende fælleskommunale, forpligtende aftaler. Mødeafholdelse i Strategigruppe A og B tilpasses løbende i henhold til gældende retningslinjer. Det samme gør sig gældende for den regionale driftsgruppe, som behandler aftalestrategierne for de fællesoffentlige aftaler på vegne af regionerne.

Vi justerer planlægningen løbende og giver deltagerne direkte besked om evt. ændringer.
Tidsfrister i udbudsfaser

Generelt søger SKI at sikre fremdrift i udbudsfaserne på alle kommende aftaler til trods for de udfordringer, situation med coronavirus løbende medfører, så de får mindst mulig betydning for aftaledækningen. Det betyder, at vi løbende udmelder tidsfrister på bl.a. høringer, tilbudsafgivning, mv.

Vi forsøger i planlægningen at tage højde for de særlige udfordringer, både kunder og tilbudsgivere oplever i relation til situationen med coronavirus, og vi justerer løbende tidsfrister i takt med eventuelle nye anbefalinger fra regeringen.

Oplever du problemer med konkrete tidsfrister, er du velkommen til at kontakte den udbudsansvarlige, der vil være afsender på den givne meddelelse.