>

Interaktive skærme til folkeskolen, projektorer til mødelokaler og særskærme til udstillinger på museer. Behovet for AV-udstyr i det offentlige spænder bredt og tæller alt lige fra standardinstallationer til enkeltstående niche-løsninger. Det er vanskeligt at imødekomme på én og samme indkøbsaftale. Sådan var konklusionen, da samarbejdet med ekspertgruppen om genudbuddet af den fællesoffentlige aftale på AV-udstyr gik i gang. Det fortæller Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI:

Den fællesoffentlige rammeaftale benævnes 50.70 AV-udstyr. Den omfatter de oftest købte standardvarer på tværs af de offentlige organisationer, og bliver tildelt én leverandør. Som supplement til denne aftale oprettes et dynamiske indkøbssystem, 02.70 AV-løsninger, hvor det offentlige kan foretage konkrete indkøb blandt et bredt udsnit af leverandørerne i markedet, når der er behov for samlede løsninger, eller behovet ikke kan opfyldes på den fællesoffentlige rammeaftale.

I tråd med regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

Med regeringens strategi for grønne offentlige indkøb vil det offentlige i højere grad prioritere køb af bæredygtige produkter - også indenfor it-hardware. Derfor er både totaløkonomi (Total Cost of Ownership - TCO) og øvrige specifikke krav bragt i spil på de nye aftaler:

”I det dynamiske indkøbssystem kan den offentlige indkøber selv sætte barren for, hvor klimavenligt det konkrete indkøb skal være ved at indarbejde en række grønne evalueringsparametre.” fortæller Christian Lunding og fortsætter:

”På den fællesoffentlige aftale evaluerer vi tilbuddene ud fra bl.a. TCO, hvor der tages hensyn til energieffektivitet og udskiftning af udvalgte reservedele, fx lamper til projektorer. Derudover vil der for nogle kommuner stilles særlige miljøkrav til leveringen. Det bliver krav, der går ud over de generelle krav, der i forvejen er sat for levering i miljøzoner. Når aftalen er i drift, vil SKI bistå de offentlige indkøbere med råd og vejledning til, hvordan indkøbet af AV-udstyr kan blive ekstra grønt.”

[28.01.2021 - præcisering: SKI er stadig i gang med at undersøge mulighederne for at stille miljøkrav, der går ud over gældende lovgivning for miljøzoner].

Christian Lunding peger på, at aftalen på den måde støtter op om de klimamål, regeringen har sat i strategien for grønne offentlige indkøb.

SKI har med udgangspunkt i regeringens grønne målsætning og i samarbejde med de offentlige organisationer fundet frem til, i hvor stor udstrækning de grønne produkter skal vægtes på den fællesoffentlige aftale. Derudover har SKI været i dialog med Miljømærkning Danmark, som har hjulpet med at identificere de produkter, hvor det offentlige med fordel kan stille krav om miljømærkninger så som Svanemærket og EU-Blomsten.

Få flere gode råd til grønne indkøb her.

Leverandører er med til at sikre, at det dynamiske indkøbssystem er markedskonformt

Markedet har indflydelse på SKI-aftales design igennem den tekniske dialog. Det er også tilfældet på disse aftaler og på 02.70 – det dynamiske indkøbssystem – er der yderligere tilknyttet en såkaldt leverandørfølgegruppe. Gruppen består af repræsentanter fra ni forskellige AV-virksomheder, som bidrager til udviklingen af udbuddet.

Efter planen skal de to aftaler være klar til brug den 1. januar 2022. SKI forventer at åbne for tilslutning til den fællesoffentlige aftale 50.70 AV-udstyr medio februar. Herefter gøres materialet til de to aftaler klar til offentliggørelse .

Følg med i tidsplanen for 50.70 her.

Følg med i tidsplanen for 02.70 her.

 

Om 50.70 AV-udstyr

  • En fællesoffentlig aftale, som staten er forpligtet til at bruge, mens kommuner, regioner og øvrige offentlige organisationer skal tilslutte sig.
  • Eneleverandøraftale med et udvalg af standardvarer fx projektorer, skærme, interaktive display, lydudstyr mv.

Om 02.70 AV-løsninger

  • Dynamisk indkøbssystem med AV-løsninger. Systemet er inddelt i to kategorier – en hvor indkøbet udelukkende evalueres på pris, og én hvor indkøbet evalueres på både pris og kvalitet.
  • Den enkelte offentlige organisation kravspecificerer selv netop den/de AV-løsninger, der er behov for, og konkurrenceudsætter indkøbet blandt leverandørerne i systemet.
  • Systemet er åbent for løbende optag af nye leverandører, og sortimentet er ikke defineret på forhånd, men tager udgangspunkt i den offentlige organisations specifikke behov for AV-løsninger.