>

De kommunale indkøbschefer i SKI’s indkøbsstrategigruppe har netop vedtaget de overordnede rammer for genudbuddet af rollatorer, elscootere, senge, tryksårsforebyggende madrasser og hjælpemidler til toilet og bad på genudbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler. Forud ligger et omfattende analysearbejde og en tæt dialog med markedet, repræsentanter for brugerne og kommunerne.

Aftalen skal træde i kraft i juni 2024, og det er Sofia Vork Stokholm fra SKI, der skal styre genudbuddet godt i mål. Hendes ekspertise ligger ikke i udbudslov og jura, men på hjælpemiddelområdet, hvor hun i mange år har arbejdet med krav og standarder – først som ergoterapeut i en kommune og senere i Dansk Standard. For at styrke samarbejdet og opnå en endnu bedre aftale har hun i samråd med brancheforeningen Danish.Care etableret en leverandørfølgegruppe.

Fokus på innovation og grønne løsninger

Det er ikke første gang, at SKI etablerer en leverandørfølgegruppe i forbindelse med en udbudsproces. Særligt på it-området bliver der i stigende grad nedsat grupper, der sideløbende med de offentlige kunder arbejder med at kvalificere udbudsmaterialet på baggrund af deres kendskab til produkter og teknologisk udvikling.

På hjælpemiddelområdet er det særligt kvalitet og funktionalitet der fylder, og derfor giver det ifølge Sofia Vork Stokholm god mening at arbejde tættere sammen med hjælpemiddelvirksomhederne.

”Med en leverandørfølgegruppe kan vi bedre involvere virksomhederne løbende i takt med, at vi udarbejder udbudsmaterialet. Det giver os mulighed for at trække på deres kendskab til produkterne, så vi får sat ambitiøse og markedskonforme krav, der åbner konkurrencen op for flest muligt og også sikre den kvalitet og funktionalitet, som kommunerne efterspørger,” siger Sofia Vork Stokholm og fortsætter

”Leverandørfølgegruppen giver os samtidig mulighed for at afprøve de idéer, vi sammen med kommunerne har til, hvordan vi gør aftalen grønnere. Både i forhold til produkter og indkøbsadfærd. Noget af det, vi drøfter, er blandt andet krav til batteriers ydeevne, hvordan produkternes levetid kan forlænges gennem højere kvalitetskrav, og hvordan vi kan sænke antallet af leveringer.”

Alle potentielle leverandører på markedet er blevet tilbudt plads i leverandørfølgegruppen på 50.98 Genbrugshjælpemidler, og 17 forskellige hjælpemiddelvirksomheder har valgt at deltage. Når et udkast til udbudsmaterialet er klart, får alle markedsaktører som vanligt mulighed for at komme med input i den tekniske dialog.

Brugerinddragelse hele vejen

Da genbrugshjælpemidler hører ind under servicelovens § 112, følger der en række helt særlige forpligtelser med udbuddet. Repræsentanter for brugere skal involveres tidligt i udbudsprocessen gennem deres brugerorganisation, og når materialet er på plads, skal det i høring i de kommunale ældre- og handicapråd.

Da det kan være vanskeligt at få aktiveret relevante brugere ad de officielle kanaler, har SKI på genudbuddet af 50.98 Genbrugshjælpemidler også forsøgt sig med mere utraditionelle metoder.

”Vi ville rigtig gerne i dialog med brugere, der selv anvender de hjælpemidler, vi skal udbyde her. Derfor har vi blandt andet været på Facebook og søge efter brugere. Og det er faktisk lykkedes at samle to gode grupper og holde et dialogmøde i Taastrup og et i Aarhus,” siger Sofia Vork Stokholm.

SKI vil trække på brugernes ekspertise løbende i processen og særligt i forbindelse med kvalitetsevalueringen, hvor SKI og kommunerne tester de produkter, virksomhederne byder ind med.

Aftalen forventes at træde i kraft medio 2024.

 • Aftalen vil blive udbudt som et offentligt udbud
 • Aftalen skal løbe i to år med mulighed for forlængelse i 2x1 år
 • Aftalen vil kun kunne benyttes af kommunerne og øvrige offentlige organisationer, hvis de tilslutter sig forud for, at udbuddet offentliggøres. 70 kommuner er tilsluttet den eksisterende aftale
 • Aftalen vil omfatte følgende hjælpemidler:
  • Rollatorer
  • Elscootere
  • Senge
  • Tryksårsforebyggende madrasser
  • Hjælpemidler til toilet og bad
 • Sortimentet bliver på den nye aftale udvidet med tryksårsforebyggende madrasser i flere forskellige breddemål, så de passer til standardsenge på markedet
 • Hvert produkt på aftalen vil få sin egen delaftale, som tildeles én leverandør
 • SKI fastlægger det endelige antal delaftaler og produkter i samråd med ekspertgruppen. Da sortimentet udvides, forventes der flere end de 15 delaftaler, der er på den nuværende aftale
 • Produkterne på aftalen vil blive evalueret på pris og kvalitet. Her vil kvaliteten vægte 60 pct. og blive bedømt af fagpersoner i kommunerne som fx ergoterapeuter og depotmedarbejdere i samråd med repræsentanter blandt brugerne. Der vil i den forbindelse blive fastsat et kvalitetsniveau, som produkterne som minimum skal leve op til for at komme videre i udbudskonkurrencen
 • Genbrugshjælpemidler belaster miljø og klima i forskellige sammenhænge og i forskellig grad alt efter, hvilket produktområde der fokuseres på. I udbuddet er der fokus på at indarbejde tiltag, der er med til at understøtte en positiv miljøeffekt.