>

Store udgiftsstigninger, flere brugere og manglende viden om, hvad der virker. Det præger - ifølge det såkaldte Tranæsudvalg - socialområdet. Udvalget, der også har det mundrette navn “Ekspertudvalget på socialområdet - kom med sin afsluttende rapport i april 2024 og pegede på en række udfordringer og anbefalinger til, hvordan de kan håndteres.

Rapporten, og de udfordringer den peger på, er blandt andet baggrunden for, at Regeringen og KL – som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025 – for nylig indgik en delaftale på socialområdet. Aftalen indeholder en række tiltag, der skal sikre bedre styring og reducere udgiftsudviklingen på området samtidig med, at der skal skabes større tryghed og forudsigelighed for borgerne, der har brug for støtte på området.

Manglende markedslogik

En af udfordringerne på det specialiserede socialområde er, at markedslogikken – af forskellige årsager – har vanskelige kår. Derfor er der ikke altid sammenhæng mellem pris, indsats og kvalitet i de indsatser, som kommunerne har mulighed for at tilbyde borgerne på socialområdet.

Staten og Kommunernes indkøbsservice (SKI) har – på vegne af stat og kommuner – gennem 30 år sikret rammerne for omkostningseffektive offentlige indkøb med fokus på sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vi har også etableret et datterselskab i FritValgService, som på vegne af KL har bistået kommunerne i realiseringen af borgernes mulighed for frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140.

SKI har et ønske om, om muligt, at bidrage med udbuds- og kontraktstyrings-kompetencer til øget styring og kvalitet i kommunernes indhentning og brug af dele af de specialiserede sociale tilbud til borgerne.

Derfor har SKI iværksat en analyse af indkøb på socialområdet for at få dybere indsigt i udfordringerne og søge løsninger, der kan støtte kommunernes arbejde med at sikre de rette tilbud til borgerne. Analysen gennemføres i samarbejde med Boston Consulting Group (BCG), hvor centrale medarbejdere med erfaring med det specialiserede socialområde og indsigt i styrings-og leverancemodeller undersøger området nærmere.

Bred analyse af indkøb

Analysen vil primært bestå af en breddekortlægning af området med særligt fokus på indkøb, styrings- og leverancemodeller og finansieringsstrukturer i kommunerne i dag. Analysen vil også belyse internationale erfaringer med indkøb på det specialiserede socialområde for at vurdere, om der er interessante perspektiver fra andre lande, som SKI bør lade sig inspirere af.

Analysen skal bruges til at vurdere om, hvor og hvordan SKI kan understøtte styringen og kvaliteten af de kommunale indkøb på det specialiserede socialområde.