>

SKI har besluttet at fremrykke genudbuddene af rammeaftalerne 02.15 It-rådgivning og 02.17 It-konsulenter. Beslutningen skyldes den juridiske usikkerhed om estimater af omsætningen på rammeaftaler, der er opstået i kølvandet på EU-dom C216-17 fra december 2018 og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens efterfølgende vurdering af dommen fra november 2019.

En rammeaftale fastlægger vilkårene (kvalitet, pris, forsyningssikkerhed, leveringsbestemmelser osv.) for den offentlige sektors gentagne køb af fx it-udstyr, konsulentydelser, vejsalt og fødevarer. En rammeaftale løber typisk fire år, hvorefter aftalen kommer i nyt udbud. Den forventede brug af rammeaftalen udmeldes på forhånd. Der er dog flere forhold, som har betydning for, om den faktiske omsætning ender med at blive større eller mindre end forventet, fx udsving i valutakurser, nye afgifter, ændrede forbrugsmønstre, politiske tiltag og i nogle tilfælde endda vejret. Det kan fx være meget vanskeligt at forudse det præcise behov for vejsalt i en fireårig periode, hvilket er en af de primære årsager til at anvende en rammeaftale frem for en konkret købsaftale med en fastlåst mængde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer i sin juridiske vurdering frem til, at man som udgangspunkt ikke kan bruge en rammeaftale, hvis den forventede omsætning er overskredet. Styrelsen slår dog samtidig fast, at der er et vist rum for udvidelser af rammeaftalens værdi.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen understreger, at styrelsen alene udtaler sig vejledende, og det kan konstateres, at der hersker uenighed om vurderingen i juridiske kredse. Den endelige retsstilling bliver fastlagt af Klagenævnet for Udbud, når Klagenævnet på et tidspunkt måtte udtale sig om problemstillingen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er imidlertid myndighed på udbudsområdet, og SKI kan ikke sidde vurderingen overhørig i mellemperioden. SKI har derfor gennemgået de mest anvendte aftaler og har af forsigtigheds-hensyn valgt at fremrykke udbuddene af de to it-aftaler, da de kan blive berørt af Styrelsens vurdering.

De to aftaler blev udviklet i 2017 og var på daværende tidspunkt nye i SKI’s portefølje. Rammeaftalerne har henholdsvis 12 og 15 leverandører inden for 14 ydelsesområder, og aftalerne matcher behovet for at købe it-rådgivning og it-konsulenter under ordnede forhold til skarpe, konkurrencedygtige priser. Det har samlet ført til, at aftalerne har opnået en større markedsandel end forventet i 2017.

SKI igangsætter nu genudbud. I den forbindelse genbruger SKI materiale og krav mest muligt for at mindske ressourceforbruget hos de leverandører, som tidligere har budt ind på rammeaftalerne. Nye leverandører er i sagens natur også meget velkomne til at deltage i konkurrencen.

SKI forventer, at de genudbudte rammeaftaler kan benyttes fra sommeren 2020, hvor de to eksisterende rammeaftaler sættes til at udløbe.

I forbindelse med fremrykningen af genudbuddene udtaler adm. direktør Signe Lynggaard Madsen:

”Det er naturligvis ærgerligt for såvel offentlige kunder som private leverandører at måtte lade to udmærkede rammeaftaler udløbe før tid. Men vi kan ikke sidde styrelsens vurdering overhørig – heller ikke selvom der blandt juridiske eksperter er uenighed om styrelsens vurdering. Vi har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at sende aftalerne i genudbud nu, så nye aftaler foreligger, når vi ophæver de hidtidige. På den måde trækker vi ikke tæppet væk under de offentlige kunder med behov for at indkøbe it-rådgivning og -konsulenter, og vi giver leverandørerne god tid til at udarbejde gode tilbud på de nye aftaler.”​