Coronavirus og indkøb på SKI’s aftaler (opdateres løbende)

25-06-2020
Udbruddet af coronavirus (COVID-19) påvirker det globale produktionsapparat. Her kan du læse, hvordan det kan påvirke dine bestillinger.

Opdateret den 25. juni 2020

Værnemidler

Der kan købes værnemidler på tre SKI-aftaler

 • 50.20 Forbrugsartikler
 • 50.95 Sygeplejeartikler
 • 15.01 Laboratorieartikler

SKI opfordrer til, at kunder dels udviser gensidigt hensyn ved ikke at købe varer til at fylde egne lagre på længere sigt, dels udviser forståelse for leverandørernes svære forsyningssituation og afstår fra at foretage dækningskøb og opkræve bod for varer, som på verdensplan er ramt på forsyningssikkerheden.

Gældende retningslinjer for kommunerne ved køb af værnemidler (opdateret 25. juni 2020)

KL har i en direktørmail til kommunerne den 23. juni 2020 meddelt, hvordan kommunerne skal forholde sig ved akut mangel på værnemidler hen over sommeren:

”Det er afgørende, at kommunerne ved behov for konkrete værnemidler udnytter deres trækningsret på de forudbetalte varer, der er tilgængelige via KVIk, førend der foretages supplerende indkøb. Oplever den enkelte kommune, at kommunen ikke kan få dækket sit forbrug af værnemidler gennem kommunens andel af KVIk-lageret, kan kommunen forsøge at foretage supplerende indkøb af værnemidler via andre indkøbskanaler, herunder fx gennem SKI’s indkøbsaftaler. Derudover kan kommunen som hidtil rette henvendelse til regionen med henblik på at modtage de nødvendige værnemidler fra regionen jf. den eksisterende model.”

Tidligere meddelelser om indkøb af værnemidler

Meddelelser fra Lægemiddelstyrelsen 

Den 27. marts 2020 pålagde Lægemiddelstyrelsen leverandørerne at prioritere leveringer til det regionale sundhedsvæsen på følgende aftaler:

 • ​50.20 Forbrugsartikler
 • 50.95 Sygeplejeartikler
 • 15.01 Laboratorieartikler

Beslutningen omfattede eksempelvis handsker, kitler, sprit, sæbe og desinficerende midler samt masker. ​

Den 8. april 2020 oplyste Lægemiddelstyrelsen endvidere på deres hjemmeside, at indkøb og fordeling af værnemidler fremover vil blive koordineret af det fælleskommunale initiativ Kommunalt Værnemiddelindkøb (KVIk), som sammen med regionerne og Lægemiddelstyrelsen vil stå for at koordinere indkøb og distribution af værnemidler. Det skulle ske for at sikre en effektiv, kontinuerlig strøm af værnemidler til alle kommunale institutioner. Proceduren udvikles i et samarbejde mellem den Nationale Operative Stab (NOST), Danske Regioner, KL og styregruppen for Kommunalt Værnemiddelindkøb.

For at sikre et løbende overblik over forsyningssituationen skal kommuner og regioner regelmæssigt indmelde oplysninger om lagerstatus af værnemidler og desinfektionsmidler til en nyetableret database i Lægemiddelstyrelsen. Information fra databasen vil indgå i den nationale koordinering af distribution og omfordeling af værnemidler og desinfektionsmidler.

På denne baggrund har Lægemiddelstyrelsen så den 13. maj vurderet, at de ikke længere forventer forsyningsproblemer for regioner og kommuner.​

Lægemiddelstyrelsen har den 13. maj 2020 meddelt de danske leverandører af medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler følgende:

”Vi har fulgt og følger fortsat forsyningssituationen nøje. 

Regionerne og kommunerne oplyser nu, at de kan se på deres statusopgørelse over værnemidler i Danmark, at lagerbeholdningen vokser – og de ikke længere forventer, at der vil være forsyningsproblemer i forbindelse med COVID-19 i Danmark. Der er således ikke længere behov for at prioritere det danske sundhedsvæsen særligt, da der ikke længere er en kritisk situation. 

Lægemiddelstyrelsen henstiller derfor ikke længere til en særlig prioritering af det danske sundhedsvæsen, regioner og kommuner for nuværende, da forsyningssituationen er væsentlig forbedret. 

Vi vil selvfølgelig opdatere jer, såfremt situationen ændrer sig.”

Lægemiddelstyrelsen har dog den 19. maj 2020 til en række leverandører skrevet, at:

”Lægemiddelstyrelsen har i deres meddelelse af 13. maj 2020 vedrørende forsyning af værnemidler alene udtalt sig om regionernes og kommunernes status over lagerbeholdning over værnemidler i Danmark og leverandørers fremtidige prioritering af sundhedsvæsenet. Lægemiddelstyrelsen har således ikke udtalt sig om allerede eksisterende inter partes forhold eller aftaler imellem konkrete virksomheder og sundhedsvæsenet om leveringspligt.”

Uagtet betydningen af ovenstående, meddeler KL jf. nedenfor, at kommuner fortsat skal rekvirere værnemidler gennem KVIk.

Meddelelser fra KL

KL meddeler den 18. maj 2020 i ’direktørmail’ til kommunerne, at ”Lægemiddelstyrelsens udmelding har ikke ændret ved den hidtidige situation, og kommunerne opfordres derfor til fortsat at modtage værnemidler gennem KVIk og kun i de situationer, hvor værnemidlerne ikke kan skaffes gennem KVIk at afsøge markedet. Leverandørerne af værnemidler melder, at de fortsat har vanskeligt ved at imødekomme efterspørgslen, og at der ikke på den korte bane er udsigt til, at markedet for værnemidler normaliseres.” 

Meddelelser fra KVIk

KVIk (Kommunalt Værnemiddel Indkøb) oplyser på deres hjemmeside, at de fortsat har ansvaret for på vegne af alle landets kommuner at afsøge mulige leverandører og sikre logistikken i forhold til levering og distribution af værnemidler. 

Vilkår og rammer for indkøb ændrer sig løbende. KVIk orienterer løbende kommunernes direktører direkte om disse ændringer og bringer løbende nyheder på deres hjemmeside, hvor du som kommunal indkøber kan finde information af generel karakter.

Mere specifikke spørgsmål skal du som kommunal indkøber afklare med din kommunes dataansvarlige. KVIk oplyser, at de løbende informerer de dataansvarlige i kommunerne om levering af værnemidler og anden relevant information fx kvalitetsbeskrivelser for produkterne, nøgler til fordeling af værnemidlerne mv. Den dataansvarlige har således ansvar for dialogen mellem kommunen og KVIk og dermed også for at holde sin kommune opdateret og bidrage til afklaring af eventuelle problemstillinger.

Varsling om muligt force majeure på flere aftaleområder (listen opdateres løbende)

Store dele af det globale produktionsapparat er placeret i Kina, hvorfor f.eks. it-komponenter også kan blive ramt grundet nedlukning af fabrikker. Derfor har flere leverandører varslet mulig force majeure. 

Varslet er ikke et absolut stop for levering men et varsel om, at leverandøren ikke kan garantere kvantum og leveringsfrist i det omfang, at leverandørens leverancer bliver påvirket af udbruddet af coronavirus.  

Leverandørerne har varslet SKI om muligt force majeure på følgende rammeaftaler:  

 • 50.40 – Computere og it-tilbehør
 • 02.02 – Computere
 • 50.43 – Tablets
 • 50.07 – Kommunikationsprodukter og -løsninger
 • 02.22 – It-driftskapacitet (kun for de ydelser, som indeholder hardware)
 • 50.48 – Tele og Data
 • 02.08 – Tele og Data
 • 50.30 – Møbler
 • 50.55 – Kontorartikler​
 • 50.47 – Internetforbindelser 

SKI vil løbende opdatere ovenstående liste (listen er senest opdateret den 23. marts 2020).  

SKI har i forbindelse med modtagelse af varsel om force majeure indskærpet overfor leverandører, at leverandøren ikke kan påkalde sig force majeure i videre omfang, end hvad der er faktisk begrundet i udbruddet af coronavirus og deraf følgende umulighed for levering. 

Således vil leverandøren fortsat være forpligtet til at honorere jeres bestillinger på en indgået rammeaftale i videst muligt omfang og kan f.eks. ikke med begrundelse i force majeure sælge til en 3. part til en højere pris, såfremt denne 3. part ikke har en indgået aftale, hvor leverandøren har påtaget sig en leveringsforpligtelse (først i tid, bedst i ret).  

Såfremt I forventer at skulle anskaffe produkter, som jf. listen ovenfor kan blive omfattet af force majeure, vil SKI opfordre jer til at kontakte leverandøren med henblik på at afklare, om jeres køb konkret er/bliver omfattet af force majeure herunder afklare, om I kan acceptere en senere levering.  

SKI følger selvfølgelig udviklingen i dialogen med de respektive leverandører - og I vil kunne finde aftalespecifikke udmeldinger i driftsloggen under de enkelte aftaler, når vi har mere nyt. 

​​​​​Læs mere om håndtering af forsyningsproblemer på SKI-aftaler i forbindelse med COVID-19 her.​​​​​​​​​​​​​​​​​​