>

Mange leverandører på SKI’s aftaler er ramt af en række uforudsete forhold, herunder Ruslands invasion af Ukraine og en pludselig opblussen af en kraftig inflation på verdensplan. SKI er løbende i dialog med leverandører, der har henvendt sig med udfordringer som følge af uforholdsmæssigt store prisstigninger, varemangel, leveringsproblemer mm.

På en række af SKI's rammeaftaler baserer prisen sig på den aktuelle markedspris fratrukket en specifik SKI-rabat, som kunderne på aftalen nyder godt af. Det gælder fx aftalen på brændstof og fyringsolie, og betyder, at når priserne på verdensmarkederne går op eller ned, følger priserne på SKI’s aftaler automatisk med. På andre af SKI's rammeaftaler byder leverandørerne ind med en fast pris, som vi regulerer løbende ud fra officielle og relevante prisindekser. Reglerne for prisreguleringerne fastsætter vi inden udbuddet i samråd med markedet og brugere af aftalerne. Nogle aftaler/produkter reguleres således månedligt, andre kvartalsvist og andre igen årligt.

På tre af vores aftaler på hhv. fødevarer og vejsalt har det udover de fastlagte prisreguleringer været nødvendigt at foretage ekstraordinære prisreguleringer. Det er sket på områder, hvor det er SKI’s vurdering, at der kan opstå risiko for leveringssvigt med potentielt store konsekvenser for den offentlige sektor, hvis ikke der foretages kontraktændringer, som delvist kompenserer leverandørerne for de væsentligt forhøjede kostpriser.

Økonomistyrelsen har tidligere opfordret offentlige myndigheder til at indgå i dialog med og udvise fleksibilitet over for leverandører, som er ramt af udfordringer som følge af situationen i Ukraine. I SKI håndterer vi konkret udfordringerne fra sag til sag, da hver leverandørs udfordringer er unikke. Håndteringen sker naturligvis inden for de udbudsretlige rammer. De ekstraordinære prisreguleringer er således sket med hjemmel i udbudslovens §183 om uforudsete forhold.