>

Artiklen er opdateret den 08. februar 2021.

På baggrund af de nye aftaler har Finansministeren fået Folketingets Finansudvalgs tilslutning til fravigelser af en række af de bevillingsregler, som gælder for statslige institutioner.

Social- og indenrigsministeren har i den forlængelse fremsat forslag i Folketinget til en lov, der bemyndiger social- og indenrigsministeren til at fastsætte tilsvarende regler gældende for kommuner og regioner. Loven blev enstemmigt vedtaget af Folketinget den 31. marts 2020, og loven er nu trådt i kraft. Social- og indenrigsministeren har i forlængelse heraf efter forhandling med finansministeren udstedt en bekendtgørelse samt vejledning om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19. Bekendtgørelsen og vejledningen er ligeledes trådt i kraft den 1. april 2020.

Initiativerne gælder foreløbig til og med den 30. juni 2021. Initiativerne indebærer, at offentlige institutioner i forbindelse med indkøb kan:

  • Fremrykke betaling af modtagne fakturaer, således at de betales inden den fastsatte betalingsfrist
  • Forudbetale leverancer med en værdi på 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i perioden frem til 1. juli 2020
  • Undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Regeringen opfordrer kraftigt alle offentlige institutioner til at gøre brug af disse muligheder.

Økonomistyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet vejledninger til brug for henholdsvis staten og kommuner og regioner. Vejledningsmaterialet til staten er tilgængeligt på Økonomistyrelsens hjemmeside, og til kommuner og regioner i Retsinformation og på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside​.

Leverandører kan fakturere, hvis leveringer udskydes på anmodning fra det offentlige

Økonomistyrelsen har derudover vurderet, at leverandørerne imidlertid kan opkræve betaling for de bestilte varer, hvis leveringen er udskudt efter anmodning fra det offentlige, og at det offentlige som udgangspunkt er forpligtet til at betale. Betalingen vil styrke likviditeten hos leverandørerne og dermed forhåbentlig være med til at afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser af coronaudbruddet. Økonomistyrelsen har onsdag den 18. marts 2020 beskrevet situationen på deres hjemmeside, som du finder her.​

SKI opfordrer til, at kunder og leverandører tager dialog om udskudte leverancer og betaling, og afklarer de nærmere omstændigheder.