>

Den 27. juni 2018 blev Atea dømt for bestikkelse af ansatte i Region Sjælland. Den 12. juli 2018 accepterede Atea endvidere et bødeforlæg for bestikkelse af offentlige ansatte fra flere andre myndigheder. Af udbudsloven fremgår det, at virksomheder dømt for bestikkelse skal udelukkes fra at byde på offentlige kontrakter i fire år. Udbudsloven giver imidlertid dømte virksomheder ret til at dokumentere, at de har renset sig selv (”selfcleaning”). Hvis det er tilfældet, kan virksomheden ikke udelukkes fra offentlige udbud.

I forlængelse af dommen bad SKI og Moderniseringsstyrelsen derfor Atea om en detaljeret redegørelse for de selfcleaninginitiativer, som Atea havde taget siden 2015, hvor sagen om bestikkelse kom frem. På baggrund af Kammeradvokatens grundige gennemgang af Ateas initiativer og dokumentation vurderede SKI og Moderniseringsstyrelsen i september 2018, at Atea i udbudslovens forstand var selfcleanet og dermed ikke kunne udelukkes fra at byde ind på offentlige udbud.

SKI og Moderniseringsstyrelsen meddelte samtidig Atea, at vurderingen ville blive revideret minimum en gang om året frem til 2022. Dette for at sikre, at Atea fortsat efterlever de skærpede krav.

Nu – ni måneder efter den oprindelige vurdering – er den første reviderede vurdering klar. Kammeradvokaten har gransket Ateas ajourførte dokumentation for initiativer og tiltag og sammenholdt dette med redegørelsen fra september 2018. På baggrund af Kammeradvokatens nye redegørelse er det fortsat SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering, at Atea i udbudslovens forstand er selfcleanet og dermed ikke kan udelukkes fra at byde ind på offentlige udbud. ​

Atea skal have særligt fokus på underleverandører

Bestikkelse er en særdeles alvorlig lovovertrædelse, og fordi Atea én gang er blevet vurderet selfcleanet, er det ikke givet, at det vil ske fremadrettet. Kammeradvokatens redegørelse viser, at der er arbejdet systematisk med selfcleaning siden 2015. Det er imidlertid afgørende, at de igangsatte initiativer fuldt ud efterleves. Selvom konklusionen er, at Atea fortsat er selfcleanet, er der behov for at stramme op på udvalgte procedurer, herunder særligt revideringen af underleverandører.

SKI og Moderniseringsstyrelsen har derfor stillet en række krav i forbindelse med den reviderede vurdering af Ateas selfcleaning. Atea er en grossistvirksomhed, hvis forretningskoncept i vid udstrækning er afhængigt af andre samarbejdspartnere, herunder underleverandører. SKI og Moderniseringsstyrelsen lægger i den fornyede vurdering særligt vægt på, at Atea opprioriterer revisionen af tredjeparter, så det fuldt ud sikres, at de efterlever samme krav, som hvis Atea selv stod for opgaven. SKI og Moderniseringsstyrelsen har bedt Atea levere en plan for, hvordan de vil styrke leverandørstyringen.

Den offentlige sektor kan læne sig op ad den reviderede vurdering

SKI’s og Moderniseringsstyrelsens indkøbsaftaler dækker langt fra hele den offentlige sektors indkøb af it.

Når SKI og Moderniseringsstyrelsen, på grundlag af en redegørelse fra Kammeradvokaten, vurderer Ateas selfcleaning, er det derfor også for at hjælpe den offentlige sektor, der ellers selv vil skulle vurdere Ateas selfcleaning fra bunden, hver gang Atea står over for at vinde en offentlig kontrakt. Nu kan de i stedet – når de skal vurdere, om Atea kan deltage i en udbudsforretning – læne sig op ad SKI’s og Moderniseringsstyrelsens arbejde og dermed spare ressourcer. ​​

Den revurdering, der nu er foretaget, er en vurdering af forholdene her og nu. SKI og Moderniseringsstyrelsen vil senest i første halvår 2020 foretage en ny revurdering.

SKI og Moderniseringsstyrelsen stiller værktøjer til rådighed, som offentlige indkøbere kan bruge, når de skal handle med Atea. Værktøjerne inkluderer en skabelon til at vurdere Ateas selfcleaning og en skabelon til en tro og love-erklæring, som netop er blevet opdateret som følge af den nye vurdering af selfcleaningen. Vejledningen, skabelonerne og alle dokumenter i forbindelse med selfcleaningvurderingen (Ateas dokumentation, Kammeradvokatens redegørelse og SKI’s og Moderniseringsstyrelsens vurdering) er tilgængelige på SKI’s og Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.