>

I kølvandet på EU-dom C216-17 fra december 2018, den såkaldte Autorità-dom, opstod der juridisk usikkerhed om, hvorvidt en rammeaftale havde udtømt sin virkning, når omsætningen på rammeaftalen nåede den i udbudsbekendtgørelsen anslåede værdi.

Den juridiske usikkerhed blev slået fast, da Klagenævnet for Udbud i januar 2020 i forbindelse med sagen Simonsen og Weel A/S mod Region Nordjylland og Region Syddanmark fandt behov for at forelægge en række præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen vedrørende forståelsen af Autorità-dommen.

Den nye retsstilling

EU-domstolen har den 17. juni 2021 afsagt dom i de præjudicielle spørgsmål rejst af Klagenævnet. Dommen slår fast, at offentlige ordregivere i udbudsmaterialet skal angive både den anslåede og den maksimale mængde og/eller værdi, som kan anskaffes på en rammeaftale, og at rammeaftalen har udtømt sin virkning, når den maksimale værdi er passeret.

Fra flere medlemslandes side blev der plæderet for en mere fleksibel fortolkning af Autorità-dommen, der kunne understøtte hidtidig praksis hos offentlige ordregivere.

Efter Autorità-dommen har SKI i udbudsbekendtgørelserne både angivet en anslået værdi samt en værdi for ”højest mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig” jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning. Men frem til da var praksis i SKI, såvel som hos mange andre offentlige ordregivere, alene at angive en anslået værdi i udbudsbekendtgørelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er fortsat i gang med at vurdere, om dommen af 17. juni 2021 giver anledning til ændringer i styrelsens vejledning om udbudsreglerne. Klagenævnet for Udbud har endnu ikke afsagt kendelse i Simonsen og Weel-sagen. SKI afventer vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud for en samlet vurdering af konsekvenserne af dommen. Blandt andet efterlader EU-domstolens afgørelse af 17. juni 2021 ikke klare retningslinjer for, hvordan en anslået værdi bør tolkes i sammenhæng med det øvrige udbudsmateriale, når der ikke i en given udbudsbekendtgørelse samtidig er angivet en maksimal værdi.

Betydning for SKI-aftale 02.17 It-konsulenter (2017)

I lyset af den af den usikkerhed, EU-dommen af 17. juni 2021 efterlader for aftaler udbudt efter daværende praksis, har SKI gennemgået sin rammeaftaleportefølje med henblik på at identificere aftaler, der potentielt kan være omfattet heraf.

Indtil videre og indtil konsekvenserne af EU-dommen er klarlagt af Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen og af Klagenævnet for Udbud, er det ud fra et forsigtighedshensyn SKI’s klare anbefaling, at der ikke foretages nye tildelinger på SKI-aftale 02.17 It-konsulenter (2017), da den anslåede værdi af aftalen således er nået.

Vi anbefaler i stedet vores kunder at afvente med nye tildelinger på 02.17 It-konsulenter, til den nye rammeaftale 02.17 It-konsulenter (2021) træder i kraft ultimo august 2021.

Idet den nye 02.17 It-konsulenter (2021) forventes at træde i kraft ganske snart, har SKI desuden opsagt den nuværende aftale. SKI følger dermed den plan, der blev lagt primo 2020 ved opstart af udbuddet af den nye aftale.

Vi monitorerer anvendelsen af alle vores aftaler. For nuværende vurderer vi, at kun it-konsulentaftalen er berørt af EU-dommen. Skulle billedet på et senere tidspunkt ændre sig, har SKI således overblikket og sikrer naturligvis, at vores kunder bliver orienteret, og at de nødvendige skridt tages.