>

Arrangementer afholder så vidt muligt som webinarer. Hvis du er tilmeldt et SKI-arrangement, vil du modtage nærmere information, ligesom ski.dk vil blive opdateret.

Følg med i status på alle arrangementer her. 

Ekspertgruppemøder

SKI-aftaler bliver udformet i tæt samarbejde med eksperter fra hele den offentlige sektor. Ekspertgrupper med relevante fagfolk fra stat, regioner og kommuner bidrager til, at vi sammen får udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale, som i sidste ende munder ud i en god aftale for såvel kunder som leverandører. Er du allerede deltager i en ekspertgruppe, vil den udbudsansvarlige SKI-medarbejder kontakte dig direkte med henblik på at aftale det videre forløb.

Der vil fortsat blive udsendt invitationer til kommende ekspertgrupper på udbud, der er under opstart senere på året. Det sker for i videst mulige omfang at undgå perioder uden aftaledækning afledt af hjemsendelsessituationen.

Vi er opmærksomme på, at mange kunder i disse dage har opgaver, der er højere prioriteret, ligesom karantæne, sygdom eller andet naturligvis kan have betydning for arbejdssituationen. Vi oplever dog fortsat god tilslutning til de ekspertgrupper, vi senest har inviteret til. Hvis du i din organisation oplever konkrete udfordringer med tilmeldingsfrister eller lignende, er du velkommen til at kontakte kundechef Mickey Aben Johansen for at aftale det videre forløb, så der kan tages hensyn svarende til den svære situation, vi står i. Mickey kan kontaktes på maj@ski.dk eller 40 23 41 17.

Strategi- og driftgruppemøder

I strategigruppe A og B deltager hhv. kommunale indkøbs- og it-chefer, som i de tidlige udbudsfaser er med til at fastlægge de strategiske rammer for kommende fælleskommunale, forpligtende aftaler. De næste møder i Strategigruppe A og B er planlagt til afholdelse efter den nuværende hjemsendelsesperiode. Disse møder forventes foreløbig afholdt som planlagt, og der udsendes mødemateriale som vanligt.

Det samme gør sig gældende for den regionale driftsgruppe, som behandler aftalestrategierne for de fællesoffentlige aftaler på vegne af regionerne. De førstkommende mødedatoer ligger ultimo april 2020, og SKI forventer, at møderne afholdes som planlagt.

Udmeldes nye retningslinjer fra regeringen – fx så hjemsendelsesperioden bliver udvidet ind over datoerne for kommende møder - vil vi naturligvis justere planlægningen og give deltagerne direkte besked.

Tidsfrister i udbudsfaser

Generelt søger SKI at sikre fremdrift i udbudsfaserne på alle kommende aftaler i hjemsendelsesperioden, så den nuværende situation med coronavirus får mindst mulig betydning for aftaledækningen i fremtiden. Det betyder, at vi løbende udmelder tidsfrister på bl.a. høringer, tilbudsafgivning, mv.

Vi forsøger i planlægningen at tage højde for de særlige udfordringer, både kunder og tilbudsgivere har i denne periode, og vi vil løbende justere tidsfrister i takt med eventuelle nye anbefalinger fra regeringen.

Oplever du problemer med konkrete tidsfrister, er du velkommen til at kontakte den udbudsansvarlige, der vil være afsender på den givne meddelelse.​​​​​​​