Coronavirus og indkøb på SKI’s aftaler (opdateres løbende)

20-05-2020
Udbruddet af coronavirus (COVID-19) påvirker det globale produktionsapparat. Her kan du læse, hvordan det kan påvirke dine bestillinger.

Opdateret den 20. maj 2020

Værnemidler

Meddelelser fra Lægemiddelstyrelsen 

Lægemiddelstyrelsen har den 13. maj 2020 meddelt de danske leverandører af medicinsk udstyr, personlige værnemidler og desinfektionsmidler følgende:

”Vi har fulgt og følger fortsat forsyningssituationen nøje. 

Regionerne og kommunerne oplyser nu, at de kan se på deres statusopgørelse over værnemidler i Danmark, at lagerbeholdningen vokser – og de ikke længere forventer, at der vil være forsyningsproblemer i forbindelse med COVID-19 i Danmark. Der er således ikke længere behov for at prioritere det danske sundhedsvæsen særligt, da der ikke længere er en kritisk situation. 

Lægemiddelstyrelsen henstiller derfor ikke længere til en særlig prioritering af det danske sundhedsvæsen, regioner og kommuner for nuværende, da forsyningssituationen er væsentlig forbedret. 

Vi vil selvfølgelig opdatere jer, såfremt situationen ændrer sig.”

Meldingen kommer efter, at styrelsen den 27. marts 2020 pålagde leverandørerne at prioritere leveringer til det regionale sundhedsvæsen på følgende aftaler:

 • ​50.20 Forbrugsartikler
 • 50.95 Sygeplejeartikler
 • 15.01 Laboratorieartikler

Beslutningen omfattede eksempelvis handsker, kitler, sprit, sæbe og desinficerende midler samt masker. 

Den 8. april 2020 oplyste Lægemiddelstyrelsen endvidere på deres hjemmeside, at indkøb og fordeling af værnemidler fremover vil blive koordineret af det fælleskommunale initiativ Kommunalt Værnemiddelindkøb (KVIk), som sammen med regionerne og Lægemiddelstyrelsen vil stå for at koordinere indkøb og distribution af værnemidler. Det skulle ske for at sikre en effektiv, kontinuerlig strøm af værnemidler til alle kommunale institutioner. Proceduren udvikles i et samarbejde mellem den Nationale Operative Stab (NOST), Danske Regioner, KL og styregruppen for Kommunalt Værnemiddelindkøb.

For at sikre et løbende overblik over forsyningssituationen skal kommuner og regioner regelmæssigt indmelde oplysninger om lagerstatus af værnemidler og desinfektionsmidler til en nyetableret database i Lægemiddelstyrelsen. Information fra databasen vil indgå i den nationale koordinering af distribution og omfordeling af værnemidler og desinfektionsmidler.

På denne baggrund har Lægemiddelstyrelsen så den 13. maj vurderet, at de ikke længere forventer forsyningsproblemer for regioner og kommuner.

Lægemiddelstyrelsen har dog den 19. maj 2020 til en række leverandører skrevet, at:

”Lægemiddelstyrelsen har i deres meddelelse af 13. maj 2020 vedrørende forsyning af værnemidler alene udtalt sig om regionernes og kommunernes status over lagerbeholdning over værnemidler i Danmark og leverandørers fremtidige prioritering af sundhedsvæsenet. Lægemiddelstyrelsen har således ikke udtalt sig om allerede eksisterende inter partes forhold eller aftaler imellem konkrete virksomheder og sundhedsvæsenet om leveringspligt.”

Uagtet betydningen af ovenstående, meddeler KL jf. nedenfor, at kommuner fortsat skal rekvirere værnemidler gennem KVIk.

Meddelelser fra KL

KL meddeler den 18. maj 2020 i ’direktørmail’ til kommunerne, at ”Lægemiddelstyrelsens udmelding har ikke ændret ved den hidtidige situation, og kommunerne opfordres derfor til fortsat at modtage værnemidler gennem KVIk og kun i de situationer, hvor værnemidlerne ikke kan skaffes gennem KVIk at afsøge markedet. Leverandørerne af værnemidler melder, at de fortsat har vanskeligt ved at imødekomme efterspørgslen, og at der ikke på den korte bane er udsigt til, at markedet for værnemidler normaliseres.” 

Meddelelser fra KVIk

KVIk (Kommunalt Værnemiddel Indkøb) oplyser på deres hjemmeside, at de fortsat har ansvaret for på vegne af alle landets kommuner at afsøge mulige leverandører og sikre logistikken i forhold til levering og distribution af værnemidler. 

Vilkår og rammer for indkøb ændrer sig løbende. KVIk orienterer løbende kommunernes direktører direkte om disse ændringer og bringer løbende nyheder på deres hjemmeside, hvor du som kommunal indkøber kan finde information af generel karakter.

Mere specifikke spørgsmål skal du som kommunal indkøber afklare med din kommunes dataansvarlige. KVIk oplyser, at de løbende informerer de dataansvarlige i kommunerne om levering af værnemidler og anden relevant information fx kvalitetsbeskrivelser for produkterne, nøgler til fordeling af værnemidlerne mv. Den dataansvarlige har således ansvar for dialogen mellem kommunen og KVIk og dermed også for at holde sin kommune opdateret og bidrage til afklaring af eventuelle problemstillinger.

SKI: Værnemidler omfattet af force majeure

Situationen med mangel på værnemidler som følge af udbredelsen af coronavirus er omfattet af force majeure.

SKI opfordrer dog til, at kunder dels udviser gensidigt hensyn ved ikke at købe varer til at fylde egne lagre på længere sigt, dels udviser forståelse for leverandørernes svære forsyningssituation og afstår fra at foretage dækningskøb og opkræve bod for varer, som på verdensplan er ramt på forsyningssikkerheden​.

Køb af produkter på de tre rammeaftaler nævnt ovenfor, der ikke er værnemidler i henhold til Lægemiddelstyrelsens definition ifm. COVID-19, er ikke omfattet af beslutningen. 

Varsling om muligt force majeure på flere aftaleområder (listen opdateres løbende)

Store dele af det globale produktionsapparat er placeret i Kina, hvorfor f.eks. it-komponenter også kan blive ramt grundet nedlukning af fabrikker. Derfor har flere leverandører varslet mulig force majeure. 

Varslet er ikke et absolut stop for levering men et varsel om, at leverandøren ikke kan garantere kvantum og leveringsfrist i det omfang, at leverandørens leverancer bliver påvirket af udbruddet af coronavirus.  

Leverandørerne har varslet SKI om muligt force majeure på følgende rammeaftaler:  

 • 50.40 – Computere og it-tilbehør
 • 02.02 – Computere
 • 50.43 – Tablets
 • 50.07 – Kommunikationsprodukter og -løsninger
 • 02.22 – It-driftskapacitet (kun for de ydelser, som indeholder hardware)
 • 50.48 – Tele og Data
 • 02.08 – Tele og Data
 • 50.30 – Møbler
 • 50.55 – Kontorartikler​
 • 50.47 – Internetforbindelser 

SKI vil løbende opdatere ovenstående liste (listen er senest opdateret den 23. marts 2020).  

SKI har i forbindelse med modtagelse af varsel om force majeure indskærpet overfor leverandører, at leverandøren ikke kan påkalde sig force majeure i videre omfang, end hvad der er faktisk begrundet i udbruddet af coronavirus og deraf følgende umulighed for levering. 

Således vil leverandøren fortsat være forpligtet til at honorere jeres bestillinger på en indgået rammeaftale i videst muligt omfang og kan f.eks. ikke med begrundelse i force majeure sælge til en 3. part til en højere pris, såfremt denne 3. part ikke har en indgået aftale, hvor leverandøren har påtaget sig en leveringsforpligtelse (først i tid, bedst i ret).  

Såfremt I forventer at skulle anskaffe produkter, som jf. listen ovenfor kan blive omfattet af force majeure, vil SKI opfordre jer til at kontakte leverandøren med henblik på at afklare, om jeres køb konkret er/bliver omfattet af force majeure herunder afklare, om I kan acceptere en senere levering.  

SKI følger selvfølgelig udviklingen i dialogen med de respektive leverandører - og I vil kunne finde aftalespecifikke udmeldinger i driftsloggen under de enkelte aftaler, når vi har mere nyt. 

​​​​​Læs mere om håndtering af forsyningsproblemer på SKI-aftaler i forbindelse med COVID-19 her.​​​​​​​​​​​​​​​​​