>

I 2020 udbød SKI en rammeaftale på biblioteksmaterialer. Markedet var domineret af enkelte, store aktører og for at sikre den langsigtede konkurrence og undgå uens priser mellem landsdelene, udviklede SKI nogle tilpassede udbudsbetingelser: Aftalen blev delt op i to delaftaler, en til Østdanmark og en til Vestdanmark. Den vindende tilbudsgiver fik tildelt den største delaftale. Den anden delaftale blev tilbudt den tilbudsgiver, der havde afgivet næstbedste tilbud - hvis de ville matche vilkår og priser på den største delaftale.

Begge tilbudsgivere takkede ja og indgik kontrakt med SKI. Herefter indgav leverandøren på den mindste delaftale dog klage over udbudsmodellen. Klagenævnet for Udbud gav klager medhold i, at modellen var i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet og havde karakter af forhandling.

SKI valgte at indbringe sagen for byretten, som sendte den videre til Østre Landsret – og herfra blev sagen sendt til såkaldt præjudiciel afgørelse i EU-Domstolen, som nu har afgjort, at modellen er i overensstemmelse med EU’s udbudsregler.

"EU-dommen er en vigtig, principiel anerkendelse af vores øst/vest-model. Den viser, at vi har haft orden i penalhuset, og at vores grundige indsats for at sikre både den langsigtede konkurrence og ensartede priser på tværs af landet var rigtig – og efter bogen. Modellen var grundigt beskrevet i udbudsmaterialet og var åben for alle potentielle tilbudsgivere, der gik til tilbudsarbejdet med åbne øjne og fuld indsigt," siger adm. direktør i SKI, Signe Lynggaard Madsen.

Med EU-Domstolens dom kan sagen nu bevæge sig videre til Østre Landsret, hvor den skal endeligt afgøres.

Afgørelsen fra EU-Domstolen betyder forventeligt, at SKI fremover kan anvende øst/vest-modellen og dermed i særlige markedssituationer tage hensyn til både konkurrencen og sikre de bedste priser på tværs af landet.

”For den almene dansker er det måske ikke så vigtigt, men for offentlige ordregivere er det en stor sejr. Vi har kæmpet for vores model, fordi vi mener, det er en god løsning for både offentlige kunder og private leverandører på områder, hvor den langsigtede konkurrence er udfordret. Det er en god model til opdeling af kontrakter, hvilket der er brug for i ordregivernes værktøjskasse. Derfor har vi også udnyttet vores ret til at anke og tage en for holdet på vegne af Indkøbsdanmark,” siger Signe Lynggaard Madsen.

Dommen betyder, at SKI - når afgørelsen er endelig – har mulighed for at bruge øst/vest-modellen til det kommende udbud af delaftale 1 på Biblioteksmaterialer i efteråret.

  • SKI udbød i 2020 aftalen 50.05 Biblioteksmaterialer på et marked med to primære aktører.
  • For at fremme langvarig konkurrence og sikre ensartede priser, blev kontrakten opdelt i en delaftale for Østdanmark og en delaftale for Vestdanmark.
  • Tildelingsprocessen (øst/vest-modellen) bestemte, at det laveste tilbud vandt. Den højere bydende ville derefter få tilbuddet om den anden delaftale til den pris, som den vindende byder havde tilbudt.
  • Den ene tilbudsgiver blev tildelt den vestlige delaftale, og den anden tilbudsgiver accepterede den østlige delaftale til de aftalte priser den 21. april 2020.
  • Tilbudsgiveren, der var blevet tildelt den østlige delaftale, indgav en klage til Klagenævnet for Udbud og hævdede, at modellen reelt var en forhandling efter tildeling, hvilket strider mod udbudsloven.
  • Klager fik medhold i Klagenævnet, og tildelingsbeslutningen for delaftale 1-2 (øst/vest) blev annulleret.
  • SKI indbragte sagen for byretten, som sendte den videre til Østre Landsret. Landsretten anmodede herefter EU-Domstolen om en præjudiciel vurdering af øst/vest-modellen.
  • EU-Domstolen har udtalt, at øst/vest-modellen ikke er i strid med udbudsreglerne, og sagen skal nu forelægges Østre Landsret, før den er endelig.
  • Afgørelsen får ingen betydning for eksisterende kontrakter på 50.05 Biblioteksmaterialer.